Navštíviť online predajňu v mojej krajine:

Zásady používania súborov cookie

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Na našej webovej stránke používame súbory cookie, vďaka ktorým môže byť vaše online prehliadanie jednoduchšie, rýchlejšie a interaktívnejšie. Toto informačné oznámenie popisuje súbory cookie, ktoré sa používajú, a to, ako ich zakázať alebo povoliť.

Toto oznámenie by ste si mali prečítať v spojení so zásadami ochrany osobných údajov Tezenis dostupnými na tejto webovej stránke a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť.

Čo je to súbor cookie?

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a ktoré vám umožňujú prispôsobiť si prehliadanie online alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili do košíka). Vďaka súboru cookie je teda možné zhromažďovať informácie o vašom online prehliadaní a používať ich na uľahčenie alebo prispôsobenie vášho zážitku z prehliadania.

Ktorý súbor cookie používame? ako je možné ho povoliť alebo zakázať?

Používame rôzne typy súborov cookie v závislosti od ich funkcií a účelu. Vo všeobecnosti môžu byť súbory cookie rozdelené do dvoch makro kategórií: technické súbory cookie a profilové súbory cookie.

Technický súbor cookie zaručuje optimálne používanie našej webovej lokality tým, že vďaka nemu je navigácia rýchlejšia a jednoduchšia, a používa sa výhradne na umožnenie jednoduchého používania našich online služieb. Tento súbor cookie musíme používať, pretože v prípade jeho absencie by niektoré časti našej webovej stránky neboli prístupné alebo by sa ťažko používali. Nežiadame o váš súhlas s jeho používaním, nie je možné ich deaktivovať a právnym základom, ktorý nám umožňuje ich používanie je náš oprávnený záujem na správnom fungovaní našej webovej stránky.


Funkčný súbor cookie ktorý umožňuje navigáciu podľa série vybraných kritérií (napríklad jazyka) tiež patrí do kategórie technických súborov cookie.

Ďalej, analytický súbor cookie, prostredníctvom ktorého sa dozvedáme iba štatistické informácie zhromaždené v súhrnnej forme týkajúce sa počtu návštevníkov a spôsobu, akým používajú našu webovú stránku, tiež patrí medzi technické súbory cookie. Ak sa informácie nezhromažďujú v súhrnnej forme a namiesto toho budú obsahovať identifikačné údaje (napríklad IP adresu používanú vaším zariadením), súbory cookie používané na zhromažďovanie týchto dodatočných údajov budú kvalifikované ako profilovacie súbory cookie, ktoré budú aktívne až po odoslaní vášho súhlasu.

Profilovací súbor cookie sa používa na zhromažďovanie informácií o vašich zvykoch pri prehliadaní (navštívené stránky, položky vložené do košíka atď.): tieto údaje používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobený obsah a cielenú reklamu. Profilovací súbor cookie môže byť vlastníctvom (alebo prvou stranou), ak ho spravuje priamo Calzedonia S.p.A., alebo treťou stranou, t. j. vo vlastníctve našich obchodných partnerov.

Všetky profilovacie súbory (prvé a tretie strany) je možné povoliť/zakázať pomocou nášho konfigurátora alebo zmenou nastavení prehliadača, ktorý používate na prehliadanie webu. Pripomíname vám, že profilovací súbor cookie, aj keď je označený začiarknutím, bude účinný iba vtedy, ak kliknete na tlačidlo „Súhlasím“ umiestnené na banneri venovanom súborom cookie na našej webovej stránke. Preto profilovací súbor cookie zhromažďuje informácie o vašej navigácii iba na základe vášho výslovného súhlasu.

Zoznam súborov cookie, ktoré používame

Aké je trvanie súboru cookie?

V závislosti od trvania súborov cookie rozlišujeme medzi:
Dočasný súbor cookie (alebo jedna relácia): údaje zhromaždené týmto súborom cookie sa uchovávajú na obmedzené obdobie, ktoré zodpovedá trvaniu vašej relácie prehliadania;

Trvalý súbor cookie má funkciu ukladania údajov (napríklad hesla pre prístup do vyhradených oblastí, a tak sa zabráni tomu, aby sa muselo zadávať pri každej návšteve). Informácie zhromaždené týmto súborom cookie preto zostávajú uložené v zariadení používanom na vaše prehliadanie aj po zatvorení prehliadača.

Ak chcete zistiť trvanie súboru cookie, musíte vstúpiť do configurator .

Ako kontaktovať prevádzkovateľa údajov a úradníka pre ochranu údajov?

Prevádzkovateľmi údajov (teda subjektmi, ktoré určujú účely a spôsoby spracúvania osobných údajov) sú Calzedonia S.p.a. so sídlom v Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo 5/3 a administratívnym sídlom v Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20.
Prevádzkovatelia údajov vymenovali úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese DPO@calzedonia.com

Príjemcovia údajov a prenos údajov mimo Európskej únie

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie budú oznámené:
- zamestnancom spoločností Calzedonia S.p.A. zodpovedným za správu a monitorovanie webových stránok;
- dodávateľom a konzultantom s výhradou uzavretia zmluvy o vymenovaní sprostredkovateľa údajov alebo spoločného prevádzkovateľa.
V niektorých prípadoch by sa údaje mohli preniesť aj mimo Európskej únie do krajín, ktoré prijali úroveň ochrany údajov podobnú európskej (a teda sú príjemcami rozhodnutí o primeranosti) alebo s výhradou ustanovenia Štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou rozhodnutím 2021/914 a zameraných na podriadenie prevodu primeraným zárukám ochrany.

Aké sú vaše práva?

Práva, ktoré vám zákon v súvislosti s vašimi osobnými údajmi zaručuje, si môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu privacy@calzedonia.com . Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia vašej správy. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o kópiu identifikačného dokladu, ak bude v súvislosti s vašou žiadosťou potrebné overiť vašu totožnosť.

Právo na prístup

Máte právo vedieť, či prebieha spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak sa to potvrdí, máte právo získať kópiu týchto údajov a byť informovaný o pôvode údajov; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcov údajov; účeloch spracovania; existencii automatizovaného rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania; období uchovávania údajov; právach ustanovených nariadením EÚ 2016/679.

Právo na opravu

Máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vlastníme, alebo na integráciu údajov, ktoré sú neúplné.

Pripomíname, že keď oznámite svoje údaje, aby ste mohli využívať naše služby, ručíte za ich pravdivosť a presnosť. Pomôžte nám zabezpečiť, aby vaše údaje boli vždy presné, tak, že akékoľvek aktualizácie oznámite na adresu privacy@calzedonia.com

Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak už nie sme oprávnení ich spracúvať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo získať obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:

a)      spochybnili ste presnosť svojich osobných údajov. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania na obdobie, počas ktorého budeme overovať správnosť vašich údajov;
b)     nie sme oprávnení spracúvať vaše údaje a namiesto ich vymazania nás môžete požiadať o obmedzenie ich použitia;
c)      ak údaje, ktoré vlastníme - aj keď už pre nás nie sú potrebné na účely spracúvania, na ktoré boli zhromaždené – sú potrebné na to, aby ste zistili, uplatnili alebo obhajovali svoje právo na súde;
d)     vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu. Kým sa overí, či prevažujú naše oprávnené dôvody vo vzťahu k tým, ktoré vás označujú ako zainteresovanú stranu, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania.

Právo odvolať súhlas

Svoj súhlas v súvislosti so všetkými spracovaniami, ktoré sú na ňom založené, môžete odvolať prístupom na configurator .

Právo na prenosnosť údajov

V prípade že vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, alebo ich spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov. Potom budete môcť získať osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením. Môžete nás tiež požiadať o priamy prenos vašich údajov inej spoločnosti, pokiaľ to je technicky možné.

Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania.

Zároveň vás informujeme, že ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, prebieha v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, máte právo vzniesť sťažnosť príslušnému dozornému údaju na ochranu údajov.

Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto stránky. Preto vás vyzývame, aby ste si toto informačné oznámenie pravidelne prezerali, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, ktoré nastali po vašej poslednej konzultácii.

Posledná aktualizácia: December 2021

label.service.not.available