Navštíviť online predajňu v mojej krajine:

Všeobecné podmienky

Vitajte na webových stránkach skupiny Calzedonia. Pri poďakovaní za návštevu našich webových stránok využívame príležitosť, aby sme vás upozornili na to, že prístup na webové stránky skupiny Calzedonia a používanie služieb a obsahu v nich obsiahnutých sú činnosti, ktoré sú upravované týmito Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len "Všeobecné podmienky"). Aby sme vám uľahčili prehliadanie stránky, zostavili sme FAQ. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prístupom na naše stránky a/alebo použitím jednej z poskytnutých služieb potvrdzujete poznanie a akceptovanie Všeobecných podmienok, ako sú uverejnené na tejto stránke. Ak by ste tieto podmienky nemohli akceptovať, žiadame vás, aby ste sa zdržali prístupu a používania obsahu a služieb ponúkaných na našich webových stránkach.

GLOSÁR

S cieľom poskytnúť jasnejšie a jednoduchšie prehliadanie týchto stránok sme pre túto stránku pripravili slovník najčastejšie používaných výrazov.

a) skupina Calzedonia (ďalej len „Calzedonia“): : označuje správcu lokality, domény a subdomény, ktoré sú zaregistrované pre každú zo značiek skupiny Calzedonia, medzi ktoré patria okrem iného napr.: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI a HOTEL VERONESI LA TORRE. Skupina Calzedonia je tiež majiteľom domén, webových stránok a obsahu dodávaných v na nich a správcom a/alebo majiteľom všetkých IT a iných podporných infraštruktúr;

b) Webové stránky : špecifikuje webové portály týkajúce sa skupiny Calzedonia, ktoré pozostávajú zo služieb a obsahu, ktoré sú sprístupnené používateľovi;

c) Služby : označuje všetky činnosti a operácie, ktoré môžu používatelia vykonávať v súvislosti s obsahom, ktorý je dostupný na webových stránkach;

d) Obsah : okrem iného a ako príklad audio a video materiál, informácie, grafika, fotografie a/alebo obrázky, ilustrácie, obrázky, logá, projekty a akýkoľvek iný typ originálu alebo reprodukovaného materiálu uverejneného na webových stránkach alebo nimi zasielaného, vrátane softvéru, operačných procesov webových stránok, ponúk, webových stránok, rozloženia, grafiky a farieb.

e) Používateľ : špecifikuje používateľov stránok a služieb v nich poskytovaných.

AKO VIEM, ŽE PODMIENKY NACHÁDZAJÚCE SA NA TEJTO STRÁNKE BOLI MODIFIKOVANÉ?

Ak si želáte dostávať neustále aktualizácie týkajúce sa Všeobecných podmienok, odporúčame vám, aby ste si pravidelne prezerali túto stránku. To vám umožní skontrolovať, či od poslednej návštevy webovej stránky boli vykonané prípadné úpravy alebo zmeny. Calzedonia vždy, keď po vykonaní úprav - či už čiastočných alebo úplných - podnikne potrebné kroky na sprístupnenie aktualizácií ich zverejnením na tejto stránke.

MÔŽEM POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY CALZEDONIA Z PROFESIONÁLNYCH DÔVODOV?

Obsah a služby na našich webových stránkach sú zvyčajne určené na osobné použitie. To znamená, že napríklad, ak si prezeráte stránky, sťahujete informácie o produkte atď., budete materiál používať na nevhodné komerčné, podnikateľské a profesionálne účely.

Ak však služba, ktorú používate, patrí medzi služby, ktoré vám umožňujú nákupy, v tomto prípade môžete službu používať na profesionálne aj osobné použitie. To znamená, že prostredníctvom našich webových stránok máte dovolené uskutočňovať nákupy, či už súvisia alebo nesúvisia s vašou profesionálnou činnosťou.

AKÉ PODMIENKY A OBMEDZENIA SÚ ULOŽENÉ PRI POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK SKUPINY CALZEDONIA?/span>

Pri prístupe na naše webové stránky a súvisiaci obsah a služby musíte:

 • Prehliadať a používať webovú stránku a služby podľa svojho vlastného a slobodného uváženia, pričom preberáte úplnú a výlučnú zodpovednosť
 • Nepoužívať webové stránky na nelegálne účely alebo na nezákonné činnosti
 • Nepoužívať webové stránky takým spôsobom, ktorý by prerušil, poškodil alebo ohrozil ich účinnosť a funkčnosť, či už čiastočne alebo úplne
 • Uznať skutočnosť, že Calzedonia nemôže niesť zodpovednosť za udalosti v súvislosti s možným poškodením počítača, vybavenia alebo akýchkoľvek údajov, ktoré sú v ňom uložené, či už vašich alebo tretej strany, s výnimkou možných prípadov vážnych chýb a zámerného úmyslu, ktoré môžu byť priamo spojené so spoločnosťou Calzedonia
 • Zbaviť Calzedonia a subjekty akejkoľvek zodpovednosti vo vzťahu k vášmu správaniu počas používania webových stránok a služieb
 • Uvedomiť si, že Calzedonia nemôže niesť zodpovednosť za straty a škody v súvislosti s akoukoľvek formou používania a funkčnosťou webovej stránky, vrátane (bez obmedzenia) akejkoľvek škody v súvislosti s pozastavením, prerušením, nefunkčnosťou a/alebo nedostupnosťou webových stránok alebo služieb, škody súvisiace s prenášanými vírusmi a škodlivým materiálom, škody súvisiace so stratou podnikania, stratou zárobku, prerušením podnikania, stratou obchodných informácií a/alebo akýmkoľvek iným druhom majetkovej ujmy, okrem prípadu škody spôsobenej zámerným úmyslom a vážnymi chybami
 • Vyhlásiť, že si uvedomujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Calzedonia nezaručuje presnosť a úplnosť obsahu a okrem toho nezaručuje, že webové stránky, služby a obsah budú vždy poskytované bez prerušenia, presne a bezpečne
 • Akceptovať, že spoločnosť Calzedonia nezaručuje, že akékoľvek prípadné materiálne chyby v obsahu a službách poskytovaných prostredníctvom webových stránok budú okamžite napravené

SÚ ZOBRAZENÉ OBRAZY A FOTOGRAFIE PRODUKTOV NA STRÁNKACH SPOĽAHLIVÉ?

Obrázky, fotografie a všetky reprezentácie nachádzajúce sa na webových stránkach spoločnosti Calzedonia majú iba ilustratívnu hodnotu. Calzedonia neustále vykonáva opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby fotografie zobrazené na webových stránkach boli pravdivými reprezentáciami originálnych produktov a implementovali všetky možné technologické riešenia na minimalizáciu nepresností. To znamená, že variácie zobrazení sú vždy možné z rôznych príčin, dokonca technickej povahy a niekedy súvisia s technologickými charakteristikami farebného rozlíšenia na vašom počítači. Z toho vyplýva, že Calzedonia nemôže byť braná na zodpovednosť v prípade, že niektoré grafické znázornenia výrobkov zobrazených na webových stránkach v súvislosti s vyššie uvedenými technickými dôvodmi sa nezdajú úplne vhodné alebo zodpovedajúce.

AK MÁM MENEJ AKO 18 ROKOV, MÔŽEM POUŽÍVAŤ STRÁNKY CALZEDONIA?

Ak máte menej ako 18 rokov, môžete si slobodne prehliadať naše webové stránky. Nesmiete používať tieto služby, ktoré vyžadujú registráciu alebo prenos údajov alebo informácií. Registrácia a používanie služieb, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Calzedonia, sú určené výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. Nikto v nižšom veku sa nemôže zaregistrovať na webových stránkach ani využívať služby, ktoré sú na nich dostupné, okrem prípadov, keď má maloletý súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Vo všetkých prípadoch, keď by ste používali alebo mali prístup aj k jednej zo služieb, ktoré si vyžadujú registráciu alebo prenos údajov a informácií poskytnutých prostredníctvom webových stránok, musíte zaručiť, že máte viac ako 18 rokov a máte možnosť uzavrieť záväzné zmluvy.

Ak počas prehliadania webovej stránky vidíte alebo ak ste požiadaný o poskytnutie informácií, ktorým nerozumiete alebo ktoré nie sú úplne jasné, vždy požiadajte o pomoc rodičov. Nezabúdajte: toto platí vždy nielen pre webové stránky spoločnosti Calzedonia, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete na internete.

AKÚ POLITIKU POUŽÍVA CALZEDONIA V SÚVOSLOSTI SO ZNAČKAMI, NÁZVAMI A DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM?

Calzedonia je jediným vlastníkom skutočných a budúcich registrovaných log a značiek, medzi ktoré patria: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE a akákoľvek iná špecifická značka, ktorá obsahuje relevantné slová vrátane príslušných obchodných značiek registrovaných pre každú zo značiek a spoločností skupiny Calzedonia.

Calzedonia si vyhradzuje právo výhradne používať svoje logá, značky a špecifické označenia.

Obsah a iné materiály na webových stránkach, ktoré sú chránené platnými autorskými právami, patentmi alebo inými príslušnými právnymi predpismi, nesmú byť kopírované, upravované ani reprodukované ani používané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Calzedonia, a to ani v prípade ďalších zmluvných dohôd, ktoré sú stanovené a dohodnuté s používateľom.

ČO SÚ TO COOKIES A AKO ICH POUŽÍVA CALZEDONIA?

Calzedonia používa aj cookies vydávané tretími stranami. Informácie súvisiace s politikou týkajúcou sa používania súborov cookie na webových stránkach spoločnosti Calzedonia si môžete prečítať v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré priamo nesúvisia so spoločnosťou Calzedonia. Upozorňujeme, že tieto webové stránky nie sú v žiadnom prípade riadené ani kontrolované spoločnosťou Calzedonia, ktorá nemôže byť zodpovedná za obsah a predpisy v nej obsiahnuté. Všeobecné podmienky sa vzťahujú výhradne na webové stránky spoločnosti Calzedonia a nie na iné webové stránky, ktoré si môže používateľ prehliadať prostredníctvom vyššie uvedených odkazov.

MÔŽEM ODOSIELAŤ A NAHRÁVAŤ OBSAH NA STRÁNKACH CALZEDONIA?

Niektoré služby poskytované webovými stránkami (napr. Moja Calzedonia, Moja Intimissimi, fóra, blogy, podujatia, súťaže a dočasné a mimoriadne tematické iniciatívy) vám umožňujú posielať a nahrávať obsahy, ako sú fotografie a názory, ktoré vidia samotný charakter služieb, ktoré sú určené na komunikáciu a distribúciu.

Calzedonia implementuje politiku kontroly a výberu posielaného obsahu a obrázkov odstránením zo svojich systémov, podľa vlastného uváženia, všetkých tých obrázkov, ktoré sú v rozpore s predpismi obsiahnutými na tejto webovej stránke. Používatelia sú konkrétne vyzvaní, aby dodržiavali pravidlá týkajúce sa zasielania nezákonných a/alebo urážlivých obrázkov a obsahu, ktoré môžu porušovať práva iných osôb alebo ktoré porušujú zákony o ochrane súkromia, zákony týkajúce sa duševného alebo priemyselného vlastníctva a iné práva tretích strán. Patrí sem materiál, ktorý sa považuje za pornografický a/alebo sexuálne explicitný, ohováračský, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny alebo inak trestuhodný alebo urážlivý v súlade s platnými právnymi predpismi a pravidlami správania uvedenými na tejto stránke. Calzedonia spolupracuje s verejnými orgánmi vo všetkých prípadoch, keď sa vyžadujú údaje a/alebo informácie potrebné na zadržanie osôb vykonávajúcich nezákonné činnosti.

Nižšie sú uvedené nasledujúce zásady a pravidlá správania; radi by sme vás požiadali o splnenie podmienok, ktoré sa týkajú odosielania a nahrávania obsahu na našich webových stránkach. Ak sa rozhodnete používať tento typ služby, musíte prijať a dodržiavať nasledujúce predpisy a zásady. V prípade, že tieto pravidlá neakceptujete, žiadame Vás, aby ste neposielali alebo neodovzdávali obsah prostredníctvom webových stránok spoločnosti Calzedonia.

Zásady

 • Obsah môžete posielať na základe svojho vlastného uváženia a na svoju výlučnú zodpovednosť;
 • Spoločnosť Calzedonia nemôže niesť zodpovednosť za obsah zaslaný užívateľom, ani nemôže zabezpečiť úplnosť, presnosť, pravosť alebo zákonnosť takéhoto materiálu;
 • Uverejnenie stanovísk zaslaných používateľom nepredstavuje vyjadrenie názorov alebo odporúčaní zo strany spoločnosti Calzedonia, ktoré takéto názory nepovažuje za svoje vlastné.
 • Calzedonia môže odstrániť, upraviť, distribuovať, komunikovať a používať obsah poslaný používateľom, ktorého odoslaním sa vzdáva akéhokoľvek materiálneho alebo morálneho práva vo vzťahu k vyššie uvedenému materiálu;
 • Odoslaním tohto obsahu používateľ poskytuje spoločnosti Calzedonia neobmedzené právo na používanie bez obmedzenia prostriedkov a geografických oblastí. Calzedonia však môže priamo alebo prostredníctvom tretích strán používať, kopírovať, prenášať, extrahovať, publikovať, distribuovať, verejne vystavovať, vydávať, vytvárať súvisiace diela, organizovať, indexovať, zapamätať si, zaznamenávať, kodifikovať, upravovať a adaptovať - ​​vrátane neobmedzeného práva prispôsobiť sa akýmkoľvek komunikačným prostriedkom na účely vysielania - v akejkoľvek forme alebo s akýmkoľvek nástrojom, súčasným alebo budúcim, všetky obsahy vrátane zvukových a obrazových materiálov, ktoré by mohol používateľ posielať, a to aj zo strany tretích strán.
 • Používateľ, ktorý posiela obrázky a portréty, umožňuje spoločnosti Calzedonia používať tieto obrázky na účely a v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných podmienkach tejto zmluvy. Používateľ konkrétne uznáva právo spoločnosti Calzedonia čiastočne alebo úplne využívať poslané obrázky, ktoré môžu byť použité, pokiaľ ide o toto právo, ako celok alebo ako ich jednotlivé časti alebo komponenty, a to aj pri úpravách, výrezoch alebo úpravách, bez akýchkoľvek obmedzení, s výnimkou prípadu, keď tieto obrazy môžu poškodiť dôstojnosť, povesť a osobné postavenie dotknutej strany a príbuzných. Používateľ umožňuje spoločnosti Calzedonia reprodukovať, publikovať, distribuovať, komunikovať, verejne vystavovať a prezentovať na akomkoľvek mieste a akýmikoľvek prostriedkami (napr. internetom, premietaním počas verejných podujatí alebo v obchodných miestach, publikovanie v katalógoch a časopisoch atď.) vyššie uvedených obrázkov. To znamená súhlas s tým, že Calzedonia je jediným a výhradným majiteľom obrazov a filmov, ako aj so všetkými právami na používanie a využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek budúcimi alebo súčasnými prostriedkami. Používateľ sa v okamihu odoslania vzdáva akéhokoľvek práva vo vzťahu k vyššie uvedenému, nezávisle od okolností, ktoré môžu alebo nemusia obsahovať stvárnenie súvisiace s jeho osobou.
 • Odoslaný materiál nebude vrátený používateľovi a vo vlastníctve spoločnosti Calzedonia, ktorá preto nemôže byť zodpovedná za stratu alebo zničenie odoslaných položiek.
 • Služby poskytované na webových stránkach umožňujú používateľovi odosielať a odovzdávať obsahy určené na osobné použitie. Používateľ musí vykonávať tieto operácie na základe svojej schopnosti prevádzkovania na nekomerčné alebo profesionálne účely, okrem prípadov uvedených vyššie.

Pravidlá správania používateľov

 • Používajte úctivý jazyk, dbajte na to, aby ste nepoužívali násilné, urážlivé ani obscénne výrazy a výrazy.
 • Vyhnite sa publikovaniu úmyselne falošných, urážlivých, nezákonných, ohováračských, obscénnych obsahov, ktoré nie sú v žiadnom prípade v rozpore so zákonom alebo úmyselne nepoškodzujú tretie strany.
 • Nezverejňujte obsah zameraný na šírenie politických, duchovných alebo náboženských ideológií.
 • Neporušujte súkromie tretích strán: napríklad zobrazovaním mien a priezvisk, čísel mobilných telefónov alebo adries. Konkrétne neposkytujte informácie o osobách mladších ako 18 rokov.
 • Ak posielate fotografie alebo videá osôb mladších ako 18 rokov, musíte sa uistiť, že ste získali výslovný súhlas rodičov alebo opatrovníkov.
 • Vždy si overte platnosť údajov vložených do obsahu a uveďte zdroj textov a/alebo článkov napísaných inými stranami, ak existujú. Vždy sa uistite, že dodržiavate zákony platné v Taliansku, pokiaľ ide o patenty a iné práva priemyselného alebo duševného vlastníctva.
 • Vždy sa vyhnite publikovaniu explicitných alebo podprahových reklamných správ.

AKO CALZEDONIA CHRÁNI MOJI SÚKROMIE A MOJE ÚDAJE?

Pre spoločnosť Calzedonia je súkromie ľudí dôležitou hodnotou. Zaväzujeme sa predovšetkým chrániť súkromie používateľov na našich webových stránkach. Ak sa chcete dozvedieť, ako na to, pozrite si nasledujúci odkaz: Zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Calzedonia realizuje bezpečnostné a preventívne opatrenia technického a organizačného charakteru, ktorých cieľom je ochrana bezpečnosti jej webových stránok a ich používateľov. Tieto opatrenia sú zamerané najmä na zabezpečenie toho, aby informácie týkajúce sa používateľa boli chránené pred rizikami straty, zničenia, neoprávneného prístupu alebo nezákonného používania.

Konkrétne pokiaľ ide o platobné systémy, ktoré sú k dispozícii pre nákupy na webových stránkach, používame štandardné systémy PCI DSS s ohľadom na informácie týkajúce sa kreditných kariet. Calzedonia nemá žiadne dátové súbory, ktoré by takéto informácie uchovávali.

Konkrétne, pokiaľ ide o vyhradené oblasti, ktoré má používateľ k dispozícii (napr. Zoznam prianí, Moja intimissimi), vyššie uvedené podliehajú registrácii a následnému prideleniu prístupových poverení zo strany spoločnosti Calzedonia, ktoré sa skladajú z ID používateľa prepojeného s heslom.

Nasledovaním niekoľkých jednotlivých opatrení môžete výrazne prispieť k bezpečnosti vášho hesla:

 • Udržiavajte svoje heslo v tajnosti, nikomu ho nedávajte a nezapisujte si ho.
 • Nedovoľte, aby ho používal niekto iný.
 • Ak si myslíte, že došlo k porušeniu bezpečnosti vášho hesla, zmeňte ho. Pripomíname, že pre vašu väčšiu bezpečnosť vás naše systémy nútia zmeniť heslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii pri vašom počiatočnom prístupe na webovú stránku takým spôsobom, aby ho nikto iný, okrem vás, nemohol vedieť.

Tieto Všeobecné podmienky upravuje talianske právo a podľa toho sa vykladajú. Prípadné spory súvisiace s vyššie uvedeným sa musia vyriešiť podľa talianskej jurisdikcie. Právomoc na uplatňovanie týchto Všeobecných podmienok bola pridelená Súdnemu dvoru Verona.

PODMIENKY POUŽÍVANIA POUŽÍVATEĽOM VYTVORENÉHO OBSAHU (PP PVO)

Upozorňujeme, že toto je právna dohoda medzi vami ("Vy") a spoločnosťou Calzedonia S.p.A., a ak existujú, jej dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami (spoločne "Calzedonia", "My" alebo "nás"), vlastník webovej stránky tezenis.com. Mali by ste si pozorne prečítať nasledujúce podmienky používania ("PP"). 
Ak súhlasíte s tým, že budete mať svoj obrázok, a podľa vlastného uváženia spoločnosti Calzedonia váš popis spojený s takýmto obrázkom uverejneným spoločnosťou Calzedonia, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito PP. Tieto PP ovplyvňujú vaše zákonné práva a povinnosti. Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými týmito PP, nemali by ste súhlasiť s tým, aby bol váš obsah/príspevok uverejnený na digitálnej platforme spoločnosti Calzedonia.

1. Poskytnutím súhlasu (dokonca aj prostredníctvom špecifického hashtagu) autorizujete spoločnosť Calzedonia S.p.A., aby komunikovala a/alebo zverejňovala alebo rozširovala svoj príspevok, akoukoľvek formou alebo povahou a na akomkoľvek nosiči (vrátane, bez obmedzenia, obrázkov, fotografií, videí, zvukov, hudby, textov a diel akéhokoľvek druhu), udeľujete trvalo, neodvolateľne, výlučne, bezplatne a bez honorárov všetky a každé práva na ekonomické využívanie vrátane práv súvisiacich s autorskými právami a právami súvisiacimi s týmito príspevkami (ďalej len „Oprávnené príspevky“ alebo „Príspevok/Príspevky“). Preto výslovne beriete na vedomie, že Calzedonia má právo používať, opakovane používať, vytvárať odvodené diela, publikovať, opätovne publikovať, zobrazovať, predvádzať, prenášať, vystavovať, uchovávať v databáze a reprodukovať príspevok, a to úplne alebo čiastočne, jednotlivo alebo v spojení s iným materiálom, vrátane, bez obmedzenia, textu, fotografií alebo obrázkov, v akomkoľvek médiu (či už teraz známe alebo neskôr vynájdené) a na všetky účely, vrátane, ale bez obmedzenia na reklamu, publicitu, propagáciu, balenie a obchod, bez obmedzenia, pokiaľ ide o spôsob, frekvenciu alebo trvanie používania, pričom sa predpokladá, že Calzedonia nebude mať povinnosť zobrazovať príspevok a budete mať právo požiadať o vymazanie príspevkov v každom okamihu prostredníctvom e-mailovej správy na adresu: hello@tezenis.com. Calzedonia si vyhradzuje právo zobraziť váš obrázok bez vášho titulku.

2. Vyhlasujete, že podľa právnych predpisov máte minimálne osemnásť (18) rokov alebo ste dospelý. Ak nie ste v takom veku, váš rodič alebo opatrovník tieto PP akceptuje vo vašom mene. Okrem toho beriete na vedomie a súhlasíte s dodržiavaním všetkých súvisiacich platných zákonov vo vašej krajine.

3. Garantujete, že vlastníte príspevok alebo máte iné práva a zákonnú právomoc konať s cieľom zaviazať sa k týmto PP vo vašej jurisdikcii a že príspevok je originálnym a exkluzívnym dielom a že práca:

 • nevyplýva z práce tretích strán bez ich povolenia;
 • neporušuje ani nemôže žiadnym spôsobom porušovať práva na súkromie, práva na propagáciu, autorské práva, registrované ochranné známky alebo iné práva duševného alebo priemyselného vlastníctva tretích strán;
 • neporušuje ani nemôže akýmkoľvek spôsobom porušiť ekonomické práva alebo osobné práva tretích strán, pretože ste získali povolenie a/alebo konkrétny súhlas tretej strany (alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má k nim práva);
 • neporušuje žiadne ustanovenie zákona, vrátane napríklad zákona č. 633/1941; Zákonnej vyhlášky č. 30/2005; Zákonnej vyhlášky č. 70/2003; Zákonnej vyhlášky č. 196/2003 v znení neskorších predpisov, upravených a/alebo integrovaných;
 • nie je neslušný, rasistický, diskriminačný alebo akýmkoľvek spôsobom v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou morálkou;

a zaväzuje sa odškodniť spoločnosť Calzedonia S.p.A. a jej oprávnené osoby v každom prípade, v ktorom je jedno alebo viacero vyššie uvedených vyhlásení nepravdivé alebo nesprávne.

4. Spoločnosť Calzedonia nie je zodpovedná za príspevok a ani ho neschvaľuje a nemá žiadnu povinnosť vyšetrovať, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek príspevok.

5. Ak váš príspevok porušuje tieto PP, môžete za tento príspevok niesť právnu zodpovednosť, v každom prípade za zmluvnú zodpovednosť alebo mimozmluvnú zodpovednosť (vrátane napríklad nedbanlivosti alebo porušenia zákona) v prípade: (i) majetkových škôd (vrátane napríklad vzniknutých škôd, straty príjmu, súčasných alebo predpokladaných ziskov, zmlúv, obchodov, príležitostí alebo predpokladaných úspor); (ii) straty dobrého mena; (iii) následnej alebo nepriamej škody, ktoré utrpel poskytovateľ alebo tretie strany.

6. Súhlasíte s tým, že odškodníte a/alebo budete obhajovať (na žiadosť spoločnosti Calzedonia) spoločnosť Calzedonia a/alebo jej oprávnené osoby a uhradíte všetky náklady, priame a nepriame škody, výdavky, straty vrátane právnych a súdnych poplatkov súvisiacich s akýmkoľvek nárokom a/alebo uplatnením a/alebo konaním, ktoré môžu byť vykonané na ktoromkoľvek mieste tretími stranami, vrátane verejných orgánov, správnych a štátnych orgánov, z dôvodu akéhokoľvek sporu vyplývajúceho alebo súvisiaceho s použitím príspevku od spoločnosti Calzedonia a/alebo vašich oprávnených osôb a vyhláseniami a zárukami poskytnutými v týchto PP PVO.

7. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Calzedonia nepostúpite Podmienky používania ani akékoľvek práva ani nedelegujete žiadne záväzky podľa tejto Zmluvy, či už úplne alebo časť, či už dobrovoľne alebo zo zákona. Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné alebo inak nevymáhateľné, bude táto časť považovaná za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť zvyšných ustanovení a zostávajúca časť týchto ustanovení Podmienok používania zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

8. Tieto PP sa riadia a vykonávajú v súlade s talianskym právom bez ohľadu na rozporné normy. Všetky konania a/alebo žaloby týkajúce sa predmetu sporu sa budú konať výlučne na súdoch nachádzajúcich sa v štáte Taliansko. Príslušným súdom je Verona.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV (ČL. 13 D. LGS 196/03)

Spoločnosť Calzedonia S.p.A. (ďalej len „Calzedonia“ alebo „prevádzkovateľ“) vás chce informovať, že D. Lgs 196/2003 („Zákon o ochrane osobných údajov“) zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali pri dodržiavaní práv, základných slobôd a dôstojnosti všetkých dotknutých osôb, najmä pokiaľ ide o dôvernosť, osobnú identitu, súkromie a právo na ochranu osobných údajov. 
Na základe tohto zákona musí byť spracovanie všetkých osobných údajov transparentné, viditeľné a zákonné, aby sa v plnej miere chránili zákonné práva. 

Prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré opisujú, ako a prečo spracúvame osobné údaje tak, ako to robíme.

Kategórie zhromaždených údajov
Zhromaždené údaje pozostávajú z osobných údajov (vrátane, ale nie sú obmedzené na: celé meno, prezývku, fotografické obrázky, videá a/alebo vrátane tretích strán atď.). Dotknutá osoba poskytne spoločnosti Calzedonia, vrátane tretích strán, obrázky alebo video až po získaní súhlasu vlastníka v súlade s D.Lgs 196/2003. Súhlas musí byť výslovný, informovaný a zdokumentovaný v písomnej forme. Okrem toho sa súhlas udelí s odkazom na účely spracovania uvedené v tomto dokumente.

Typ spracovania
Personal data will be processed by digital and electronic means and will be possessed by Calzedonia for no longer than is necessary to achieve the purposes for which it has been collected.

Účel spracovania
Osobné údaje sa spracujú na účely komunikácie a propagácie značiek Calzedonia prostredníctvom publikovania a šírenia obrázkov a videí poskytnutých dotknutou osobou na webových stránkach, sociálnych sieťach a všetkých digitálnych kanáloch spravovaných alebo využívaných tretími stranami spojenými so spoločnosťou Calzedonia.

Zverejňovanie osobných údajov: Sprostredkovateľ a Osoba poverená spracovaním
Personal data may be disclosed to Companies belonging to Calzedonia Group and to Calzedonia’s suppliers (specifically appointed as “Processor”). Calzedonia’s employee (appointed as “Person tasked with processing”) may have access to personal data.
Zhromažďované obrázky a videá môžu byť šírené na webových stránkach, na sociálnych sieťach a všetkých digitálnych kanáloch, ktoré spravujú alebo využívajú tretie strany spojené so spoločnosťou Calzedonia.

Dobrovoľne poskytnuté údaje
Dotknuté osoby poskytujú osobné údaje dobrovoľne. Ak dôjde k odmietnutiu poskytnúť obraz alebo video, prevádzkovateľ nebude šíriť ani zverejňovať údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý bol zhromaždený.
Súhlas so šírením a zverejnením dotknutá osoba vyjadrí prostredníctvom identifikácie špecifického „hashtagu“ #TEZENISOK. Calzedonia pošle dotknutej osobe konkrétnu správu prostredníctvom Instagram Post. Ak by existoval súhlas, dotknutá osoba odpovie na príspevok spoločnosti Calzedonia napísaním hashtagu #TEZENISOK. Tento hashtag sa bude považovať za vyjadrenie súhlasu s uverejnením a šírením na účely opísané v tomto dokumente.

Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a byť informované o ich obsahu a pôvode, overiť ich správnosť alebo inak požiadať o doplnenie, aktualizáciu alebo opravu týchto údajov (oddiel 7 legislatívneho dekrétu č. 196/2003).
Vyššie uvedená časť tiež stanovuje právo požiadať o vymazanie, anonymitu alebo zablokovanie akýchkoľvek údajov, ktoré sú spracované v rozpore so zákonom, ako aj vo všetkých prípadoch z legitímnych dôvodov vzniesť námietku na spracovanie údajov.
Všetky žiadosti by mali byť zaslané e-mailom na adresu: privacy@calzedonia.it 
Prevádzkovateľom osobných údajov je Calzedonia S.p.A. so sídlom v Dossobuono di Villafranca, Via Monte Baldo 20, Taliansko.

label.service.not.available