Navštíviť online predajňu v mojej krajine:
Klikni a vyzdvihni na predajni zadarmo

Zásady ochrany osobných údajov

VITAJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SKUPINY CALZEDONIA.


V nasledujúcom texte nájdete informácie o tom, ako používame osobné údaje osôb, ktoré si prehliadajú naše webové stránky. Ak by ste chceli mať úplnejší obraz o zásadách, ktoré dodržiavame pri správe našich webových stránok a pri ochrane vašich informácií, pozývame vás, aby ste si prečítali Všeobecné podmienky používania webových stránok. 
Nasledujúce informácie sa týkajú domén a subdomén registrovaných pre každú z ochranných známok a spoločností patriacich do skupiny Calzedonia, ako napríklad CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS. Informujeme vás, že táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na stránky, ktoré používajú domény a subdomény zaregistrované pre každú z ochranných známok a spoločností skupiny Calzedonia, a nie na iné webové stránky, ktoré môžu používatelia navštíviť prostredníctvom odkazov.
Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto obrazovky. Preto vás pozývame, aby ste si pravidelne prehliadali naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní v súvislosti s akýmikoľvek zmenami, ktoré sa mohli vyskytnúť, odkedy ste si ich prezreli naposledy.
Ak sa chcete dozvedieť viac o osobných údajov a využívaní vašich osobných údajov, vyberte oblasť svojho záujmu v závislosti od toho, či ste len návštevníkom alebo používateľom webových služieb podliehajúcich registrácii.

PRE TÝCH, KTORÍ NAVŠTEVUJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY CALZEDONIA

Táto obrazovka opisuje niekoľko pravidiel riadenia webových stránok skupiny Calzedonia, ktoré sa týkajú osobných údajov používateľov, ktorí ich navštevujú. Tieto pravidlá platia vo všetkých prípadoch, kedy sa dostanete na naše webové stránky, pri prezeraní si obrazoviek bez registrácie alebo dopĺňaní alebo zadávaní údajov vo webových formulároch.
Ak navštívite webové stránky skupiny Calzedonia, súhlasíte s podmienkami uvedenými nižšie. Ak si myslíte, že nemôžete akceptovať tieto podmienky, žiadame vás, aby ste nepristupovali k obsahu a službám ponúkaným prostredníctvom našich webových stránok.

AKÉ TYPY ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME POČAS PREHLIADANIA STRÁNKY POUŽÍVATEĽOM?

Počas návštevy našich webových stránok informačné systémy určené na ich prevádzku zvyčajne získavajú určité údaje, ktorých prenos je implicitný a nevyhnutný na fungovanie internetu. Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sa spájali s identifikovanými osobami, ale ktoré by prirodzene po spracovaní a pridružení k údajom vo vlastníctve iných mohli umožniť identifikáciu používateľov. Táto kategória údajov by zahŕňala napríklad IP adresy a názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na lokalitu, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) ​o požadovaných zdrojoch, čase požiadavky, metóda použitá na predloženie požiadavky serveru, veľkosť súboru získaného v odozve, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešná, chyba, atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a výpočtovým prostredím používaným používateľom. Calzedonia tieto údaje používa výlučne na účely spracovania anonymných štatistických informácií o používaní webových stránok a na kontrolu ich správneho fungovania. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade možnej informačnej trestnej činnosti. Okrem tohto prípadu zostávajú údaje v našich informačných systémoch na obdobie, ktoré zvyčajne nepresahuje tridsať dní. 

You may find social buttons/widgets on the Calzedonia Group websites. These are special "buttons" showing the icons of social networks (for example, Facebook and Twitter). These “buttons” allow Na webových stránkach skupiny Calzedonia môžete nájsť sociálne tlačidlá/miniaplikácie. Sú to špeciálne „tlačidlá“ zobrazujúce ikony sociálnych sietí (napríklad Facebook a Twitter). Tieto „tlačidlá“ umožňujú používateľom, ktorí navštevujú webové stránky skupiny Calzedonia, aby sa dostali priamo k sociálnym sieťam a komunikovali s nimi kliknutím na ne. Kliknutie na sociálne tlačidlá/miniaplikácie umožní sociálnej sieti získať údaje týkajúce sa vašej návštevy. Okrem týchto prípadov, v ktorých spontánne súhlasíte prostredníctvom vášho kliknutia so zdieľaním údajov o vašej webovej aktivite s vybranými sociálnymi sieťami, Calzedonia nezdieľa žiadne údaje týkajúce sa vašej návštevy na stránke ani údaje o používateľoch získané prostredníctvom svojich webových stránok so sociálnou sieťou prístupnou vďaka tlačidlám/miniaplikáciám sociálnych sietí. Požiadavky na akékoľvek ďalšie informácie o cookies a sociálnych tlačidlách/miniaplikáciách, ktoré používajú naše stránky, nám napíšte na privacy@calzedonia.com

S KÝM ZDIEĽAME INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VÁŠHO PREHLIADANIA NAŠEJ STRÁNKY?

Údaje získané počas návštevy našej stránky môžu byť známe iným spoločnostiam, ktoré poskytujú spoločnostiam v skupine Calzedonia služby počítačovej asistencie a spracovania dát (ako v prípade činností hosťovania pridelených iným spoločnostiam a spojených s používaním našich internetových stránok) ustanovené za sprostredkovateľov údajov. Údaje môžu byť tiež známe a spracované v spoločnostiach skupiny Calzedonia pracovníkmi, ktorí sú poverení spracovaním údajov, a to v rozsahu, ktorý je potrebný v súvislosti s ich povinnosťami, pričom vykonávajú len činnosti potrebné na takéto plnenie. V prípade výslovnej žiadosti a za okolností povolených zákonom môže Calzedonia tieto údaje oznámiť orgánom verejnej bezpečnosti a policajným jednotkám. V žiadnom prípade nie sú zverejnené žiadne údaje týkajúce sa vašej návštevy našej stránky. O zoznam sprostredkovateľov údajov môžete požiadať písomne ​​na adrese privacy@calzedonia.com

SPONTÁNNY PRENOS E-MAILOV

Keď spontánne pošlete e-mail na jednu z e-mailových adries uvedených na našich webových stránkach, získame adresu odosielateľa a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré zahrniete do správy a príloh. E-mailové adresy uvedené na našich webových stránkach a akákoľvek iná e-mailová adresa skupiny Calzedonia nemajú osobný charakter, aj keď nesú meno a/alebo priezvisko fyzickej osoby. Patria obchodnej organizácii a ich primárnym účelom je umožniť efektívne riadenie obchodných aktivít spoločností skupiny Calzedonia. To znamená, že všetky správy zaslané na e-mailové adresy skupiny Calzedonia môžu byť okrem adresáta prečítané aj inými osobami v organizácii. Keď pošlete e-mail na e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkach, vyhlasujete, že ste si prečítali a akceptovali podmienky používania uvedené v týchto pravidlách.

ZOSTAVOVANIE FORMULÁROV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

Keď vstúpite na webové stránky skupiny Calzedonia a rozhodnete sa používať jej interaktívne služby (ako napríklad vyžiadanie informačných bulletinov, registrácia na webových stránkach a komunitách, nákupy, účasť na podujatiach, kampaniach atď.), môžete byť požiadaní o vyplnenie formulára na webovej stránke s niektorými z vašich osobných údajov. Týmto vám poskytujeme niektoré informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame údaje, ktoré nám posielate.

AKO ZBIERAME OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Ak chcete získať prístup k službám a obsahu poskytovanému na našich webových stránkach, môžete byť požiadaný o osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, adresa, e-mail, číslo kreditnej karty atď. V našich webových formulároch od vás nikdy nebudeme žiadať citlivé údaje (ako je váš rasový alebo etnický pôvod, náboženské, filozofické alebo politické presvedčenie, stav vášho zdravia, sexuálny život atď.) alebo akékoľvek súdne údaje (údaje o vašich policajných záznamoch alebo týkajúce sa vašej pozície ako podozrivej alebo obvinenej osoby). Údaje sa spracúvajú prostredníctvom informačných technológií a telematických nástrojov a tlačových podkladov, pri dodržiavaní ustanovení právnych predpisov, ktoré majú zaručiť bezpečnosť a dôvernosť, ako aj presnosť, aktualizáciu a relevantnosť údajov s ohľadom na deklarované účely. Objektívne nám môžete pomôcť zabezpečiť, aby vaše údaje boli vždy presné, a to oznámením zmien na adrese privacy@calzedonia.com. Údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracované personálom výslovne určeným prevádzkovateľom údajov ako pridelení pracovníci a/alebo sprostredkovatelia údajov v závislosti od príslušných profilov pridelených autorizácií. Vymenovaný personál a ich nadriadení môžu vykonávať operácie konzultácií, používania, spracovania, porovnávania a akejkoľvek inej operácie vrátane automatických procesov, iba ak na to boli výslovne oprávnené. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame len na účely, ktoré sú prísne spojené s individuálnou požadovanou a použitou službou. Vždy, keď máme v úmysle použiť vaše osobné údaje na iné alebo odlišné účely, než je poskytovanie požadovanej služby, pred ďalším spracovaním požiadame o váš súhlas. 

Ďalej uvádzame služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom našich webových stránok a na ktoré vás žiadame o poskytnutie vašich osobných údajov. Pre každú službu uvádzame účel spracovania.

Registrácia na odber informačného bulletinu: informačný bulletin je komunikácia s propagačným a reklamným obsahom zasielaná všetkým záujemcom, ktorí o to požiadajú. Na niektorých našich webových stránkach znamená registrácia na odber informačného bulletinu zasielanie propagačných oznámení, ktoré nie sú zovšeobecnené, ale sú zacielené na základe jazyka, pohlavia a krajiny pôvodu zainteresovanej strany. To znamená, že údaje, ktoré dostávame, spracujeme tak, aby sa registrácie rozdelili do skupín, ktoré sa odlišujú jazykom, pohlavím a krajinou pôvodu, aby bol zasielaný informačný bulletin čo najbližší osobe, ktorá oň požiada a ktorá by mohla mať záujem. V prípade, že požiadate o odhlásenie služby informačného bulletinu, vaše osobné údaje vymažeme do 72 hodín od vašej žiadosti. Informačné bulletiny vám zašleme len s vaším súhlasom, ktorý je právnym základom pre spracovanie.

Účasť na výstavách, podujatiach, súťažiach a tematických iniciatívach, ktoré sú z času na čas naplánované ako špeciálne a dočasné podujatia:  Údaje, ktoré vám umožnia zúčastniť sa na konkrétnych iniciatívach, ktoré môžete z času na čas navštíviť, použijeme len s vaším súhlasom. V súvislosti s každou udalosťou/výstavou/súťažou/atď. vám poskytneme informačné oznámenie, v ktorom opíšeme, ako spracúvame osobné údaje, účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, právny základ pre spracovanie, uchovávanie údajov a všetky ostatné informácie požadované podľa čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679

Registrácia v obmedzených webových komunitách: údaje použijeme len s súhlasom, aby sme vám umožnili vytvoriť si vlastnú vyhradenú oblasť na našich webových stránkach a podieľať sa na aktivitách virtuálnej komunity (napríklad vytváranie zoznamov želaní, zdieľanie obsahu s inými používateľmi prostredníctvom webových stránok skupiny Calzedonia, histórie nákupu, e-mailové preferencie atď.). Upozorňujeme, že registrácia v našich webových komunitách vám umožní ľahší prístup k mnohým ďalším službám na webových stránkach, ale nie je to podmienkou ich používania. Môžete napríklad odoberať informačný bulletin alebo nakupovať aj bez registrácie. V prípade nepoužívania účtu po dobu dvoch rokov ho zrušíme, a tiež aj údaje s ním spojené.

Nákup produktov: údaje, ktoré nám poskytnete, slúžia na vyplnenie objednávok a súvisiacich činností (doručenie tovaru, fakturácia, správa platieb, nákup výrobkov na mieru a ďalšie činnosti.) Právne základy spracovania bude predstavovať kúpna zmluva; vaše údaje budú uchovávané po dobu potrebnú na splnenie zákonných povinností v súvislosti s predajnou činnosťou, potom budú vymazané.

Žiadosť o zamestnanie: keď dobrovoľne odošlete svoj životopis alebo odpoviete na otvorenú reklamu, použijeme vaše údaje na potrebné činnosti pri výbere a nábore. Keď vyplníte webový formulár pre žiadosť o zamestnanie, poskytneme vám konkrétne informácie. Po 48 mesiacoch od zaslania vašej žiadosti váš životopis odstránime.

Starostlivosť o zákazníka: Calzedonia vám poskytuje servisnú službu - zvyčajne prostredníctvom živého chatu, telefónu, e-mailu - zameranú na pomoc svojim zákazníkom pred, počas a po nákupe produktu alebo služby. V niektorých prípadoch možno budeme musieť požiadať o vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o nákupoch, zásielkach, vráteniach, platbách, produktoch a/alebo službách, vybavovať sťažnosti atď.
Vaše osobné údaje prostredníctvom dotazníkov zameraných na určenie úrovne spokojnosti našich zákazníkov môžeme zhromažďovať len s vaším súhlasom.

Žiadosti o informácie alebo kontakt (napr. žiadosti o obchodné a technické informácie, žiadosti o kontakt, stav objednávok, dostupnosť produktov atď.): údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité iba na zaslanie toho, o čo ste požiadali, po tom budú vymazané.

Len s vaším súhlasom - od ktorého môžete odstúpiť písomne ​​na adrese privacy@calzedonia.com - môžeme vaše osobné údaje použiť aj na iné účely, ako je uvedené nižšie.

Priamy marketing: môžeme požiadať o váš súhlas s použitím vašich údajov na zasielanie marketingovej komunikácie (napríklad želania k narodeninám) alebo všeobecných reklamných propagačných akcií alebo správ, ako aj na prieskum trhu a ankety (napr. dotazníky) a na získanie spätnej väzby o vašej úrovni zákazníckej spokojnosti s našimi produktmi a službami, ktoré zrealizujeme poštou, prostredníctvom e-mailu, faxu, textových správ, pevných liniek a/alebo mobilných telefónov, atď. Ak súhlasíte s prijatím tohto typu komunikácie, bude to platiť pre automatickú komunikáciu (napr. e-mail a textovú správu) a tiež pre tradičnú komunikáciu (prostredníctvom normálnej pošty). Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na uvedený účel môžete kedykoľvek odvolať - písomne ​​na adrese privacy@calzedonia.com, a to aj selektívne, napr. ak budete chcieť dostávať len komunikáciu zaslanú tradičnou poštou a nie automaticky poslané správy. Píšeme vám, aby sme vás informovali, že zákon o ochrane osobných údajov (čl. 130 ods. 4 talianskeho legislatívneho dekrétu č. 196/2003) berie do úvahy to, čo je známe ako „mäkký spam“. To znamená, že bez toho, aby sme museli získať váš výslovný súhlas, môžeme použiť e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli na predchádzajúci nákup, na účely priameho predaja produktov našej spoločnosti, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už kúpili, pokiaľ proti tomu nenamietate písomným vyjadrením na adrese privacy@calzedonia.com. Okrem špecifických pravidiel týkajúcich sa „mäkkého spamu“, ak máme v úmysle zhromažďovať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli posielať obchodné oznámenia, vopred vás požiadame o váš súhlas.

Analysis of consumer habits: in some cases, only with your consent, we may use the data you send us to take advantage of particular services (such as requesting the newsletter or making purchases) for what is called “profiling”, which is an analysis of the social breakdown of consumers by age, sex, country of origin, profession, consumer habits, etc. Profiling involves processing the data you give us to create groups of consumers divided by market segment on the basis of a targeted set of elements (such as sex, country of origin) in order to reach more evolved profiles based on preferences, online conduct and previous purchases. This activity serves two purposes: it enables us to develop products and services with characteristics in line with the preferences of our consumers and it enables us to send advertising messages as nearly as possible geared to your tastes and interests.

Analýza spotrebiteľských návykov: v niektorých prípadoch, len s vaším súhlasom, môžeme použiť údaje, ktoré nám pošlete, aby sme využili konkrétne služby (ako napríklad prihlásenie sa na odber informačného bulletinu alebo vykonanie nákupu) na to, čo sa nazýva „profilovanie“, čo je analýza sociálneho prehľadu spotrebiteľov podľa veku, pohlavia, krajiny pôvodu, povolania, spotrebiteľských návykov atď. Profilovanie zahŕňa spracovanie údajov, ktoré nám poskytnete, aby sme vytvorili skupiny spotrebiteľov rozdelené podľa trhového segmentu na základe cieľového súboru prvkov (napríklad pohlavia, krajiny pôvodu) s cieľom dosiahnuť rozvinutejšie profily založené na preferenciách, online správaní a predchádzajúcich nákupoch. Táto činnosť slúži na dva účely: umožňuje nám vyvíjať produkty a služby s vlastnosťami, ktoré sú v súlade s preferenciami našich zákazníkov a umožňuje nám posielať reklamné správy tak, aby boli čo najviac prispôsobené vášmu vkusu a záujmom.

Osobné údaje týkajúce sa vašich online aktivít a nákupov budú uchovávané po dobu 1 roka, potom ich odstránime.

Poskytovanie vašich údajov tretím stranám: iba s vaším súhlasom môžete dostávať obchodné ponuky týkajúce sa produktov iných spoločností pôsobiacich v oblasti módy, luxusu a maloobchodu.

SÚHLAS S POUŽITÍM

Vo všetkých prípadoch, v ktorých je na spracovanie vašich údajov potrebný váš súhlas, si ho výslovne vyžiadame na individuálny účel, vyjadrený slobodne a bezpodmienečne.

KOMUNIKÁCIA A ZVEREJŇOVANIE

Spoločnosť Calzedonia poskytne vaše osobné údaje tretím stranám výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné a funkčné na dosiahnutie účelu použitia údajov, ktoré sú predmetom služby, ktorú požadujete, a v každom prípade ich poskytne až po tom, čo vás bude informovať a tam, kde je to potrebné, získa váš súhlas s týmto postupom. Vo všeobecnosti sa údaje zhromaždené prostredníctvom jednotlivých služieb a účely tu uvedené zvyčajne poskytujú nasledujúcim kategóriám organizácií:

 • organizáciám, ktorým právo na prístup k nim priznáva zákon alebo právny predpis (napríklad verejná bezpečnosť alebo policajné zložky);
 • spoločnostiam v skupine Calzedonia, ako sú materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a spoločnosti;
 • spoločnostiam na spracovanie údajov a poskytovateľom informačných služieb (napr. webhosting, zadávanie dát, správa a údržba informačných infraštruktúr a informačných služieb, e-mailový marketing, nadobúdateľ atď.);
 • spoločnostiam a úradom vykonávajúcim poradenské služby;
 • iným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti módy, luxusu a maloobchodu, aby zasielali svoju obchodnú komunikáciu len s osobitným súhlasom zainteresovanej strany.


Konkrétne, určité špecifické služby poskytované prostredníctvom našej webovej stránky môžu vyžadovať komunikáciu s inými kategóriami organizácií ako napr.:

 • nákup výrobkov: Banca Sella, Paypal, prepravné spoločnosti, finančné inštitúcie, spoločnosti vykonávajúce služby poštových prepravcov a zasielateľov korešpondencie
 • žiadosti o zamestnanie: poradenské firmy pre nábor a výber pracovníkov s cieľom podporiť prevádzkovateľa údajov pri hodnotení profilov a žiadateľov.

Calzedonia zvyčajne vaše údaje nezverejňuje. Niektoré služby poskytované našimi webovými stránkami (napríklad „zdieľať zoznam mojich prianí“) však umožňujú sprístupnenie vašich osobných údajov iným používateľom a službám webovej siete; toto je však ponechané na vašu slobodnú voľbu a je možné len po vašej konkrétnej a dobrovoľnej iniciatíve. V niektorých špecifických prípadoch vás však môžeme požiadať, aby ste nám zaslali vaše osobné údaje (vrátane fotografií a audiovizuálneho materiálu), aby ste sa mohli zúčastniť na podujatiach, súťažiach a tematických iniciatívach mimoriadneho a dočasného charakteru, ktoré si svojou špecifickou povahou, vyžadujú komunikáciu a zverejňovanie údajov. V týchto prípadoch vás budeme informovať a požiadame vás o poskytnutie vášho špecifického súhlasu.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo priznané zákonom môžete uplatniť kedykoľvek. Poslaním správy na privacy@calzedonia.com môžete vykonávať nasledujúce práva:

Právo na prístup 
Od prevádzkovateľa údajov budete môcť získať potvrdenie, že sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v tomto prípade získať kópiu spracovávaných údajov.

Právo na opravu 
Máte právo získať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely spracovania máte právo na vyplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie 
Máte právo bez zbytočného odkladu dosiahnuť od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • stiahnete svoj súhlas a neexistujú žiadne závažné dôvody na spracovanie;
 • proti spracovaniu vznesiete námietku a neexistujú žiadne závažné dôvody na spracovanie,
 • osobné údaje boli spracované nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané kvôli splneniu zákonnej povinnosti.


Právo na obmedzenie spracovania 
Máte právo od prevádzkovateľa dosiahnuť obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich prípadov:

 • namietate proti presnosti vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné a proti vymazaniu osobných údajov vznesiete námietku a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vyžaduje ich dotknutá osoba na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • namietali ste až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred dôvodmi dotknutej osoby


Právo na námietku
Máte právo vzniesť námietky, kedykoľvek budete spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sú založené na zákonných záujmoch prevádzkovateľa údajov vrátane profilovania.

Právo na prenosnosť údajov 
Máte právo dostávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, kde: a) spracovanie je založené na zmluve alebo na základe zmluvy a b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby sa osobné údaje prenášali priamo od jedného kontrolóra na druhého, ak je to technicky možné.

Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu
V prípade potreby máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu s cieľom získať ochranu práv priznaných nariadením EÚ 2016/679

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Môžeme preniesť osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky do krajín mimo Európskej únie (konkrétne USA), tieto údaje môžu byť uložené na serveroch poskytovateľov služieb riadenia vzťahov so zákazníkmi. Údaje prenášame na certifikovaných dodávateľov spoločnosti Privacy Shield alebo požiadame dodávateľov, aby podpísali zmluvné doložky. Našich dodávateľov menujeme ako sprostredkovateľa údajov, o zoznam spracovateľov údajov môžete požiadať písomne ​​na adrese privacy@calzedonia.com

PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ ÚDAJOV

S výnimkou osobných údajov spracovaných na účely predaja elektronického obchodu, prevádzkovateľ údajov používateľov všetkých svojich webových stránok: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS je Calzedonia S.p.A, s kanceláriami vedenia na Via Monte Baldo no. 20 Dossobuono di Villafranca (VR), Taliansko. 

Calzedonia S.p.A. je možné kontaktovať písomne ​​na adrese privacy@calzedonia.com 

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Calzedonia S.p.A. je možné kontaktovať písomne ​​na adrese DPO@calzedonia.com