Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:

Obecné podmínky pro používání

Vítej na internetových stránkách calzedonia group. Děkujeme ti za návštěvu našich stránek a využíváme možnost, abychom tě upozornili, že přístup na internetové stránky calzedonia group a použití služeb a obsahu poskytovaného na těchto stránkách, představují činnosti, které jsou upraveny těmito všeobecnými podmínkami pro použití (následně označované také jako „všeobecné podmínky“), které ti představuje kvůli plynulejšímu čtení ve formě faq (často kladené otázky). Připomínáme ti, že přístupem na naše internetové stránky a/nebo jedné nebo více služeb poskytovaných jejich prostřednictvím potvrzuješ, že jsi seznámen s všeobecnými podmínkami v podobě, v jaké jsou publikovány na této straně, a že je přijímáš. V případě, že se rozhodneš je nepřijmout, vyzýváme tě, abys nenavštěvoval naše internetové stránky a nepoužíval obsah ani služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny.

Glosář

Kvůli srozumitelnějšímu a pohodlnějšímu prohlížení jsme se rozhodli poskytnout ti na této straně níže uvedený glosář nejpoužívanějších výrazů.

a) Calzedonia Group (následně označovaná také jako „Calzedonia“) : označuje správce Internetových stránek a doména poddomén zaregistrovaných pro každou značku a společnost, které jsou součástí Calzedonia Group, a ke kterým patří například, ale nejenom, CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE. Calzedonia Group je také vlastníkem domén, majitelem Internetových stránek, Služeb a Obsahu poskytovaného jejich prostřednictvím, správcem a/nebo majitelem všech infrastruktur, počítačových i nepočítačových, potřebných na jejich podporu.

b) Internetové stránky : tento výraz označuje webové portály vedoucí ke Calzedonia Group, tvořené souborem Služeb a Obsahu, poskytovaného Uživatelům, které si je prohlížejí;

c) Služby : tento výraz představuje soubor činností a operací, které mohou Uživatelé provádět v souvislosti s Obsahem zpřístupněným prostřednictvím Internetových stránek;

d) Obsah : tento výraz označuje například, ale nejenom, texty, dokumenty, audio-vizuální materiály, informace, grafická zpracování, fotografie a/nebo obrázky, ilustrace, výkresy, loga, díla a jakýkoli druh původně vytvořeného nebo reprodukovaného materiálu, publikovaného na Internetových stránkách nebo zasílaného jejich prostřednictvím, včetně softwaru, logiky činnosti Internetových stránek, menu, webových stránek, nákresu uspořádání, grafiky a barev.

e) Uživatel : ento výraz označuje uživatele Internetových stránek a Služeb poskytovaných jejich prostřednictvím.

Jak se dozvím o případné změně podmínek uvedených na této straně?

Když chceš být informován o aktualizovaných Všeobecných podmínkách, doporučujeme ti pravidelně si přečíst tuto stranu. To ti umožní zkontrolovat, zda došlo k případným změnám nebo novinkám od tvého posledního prohlížení Internetové stránky. Calzedonia ti totiž po každé částečné nebo úplné změně Všeobecných Podmínek zpřístupní aktualizované verze prostřednictvím publikace na této straně.

Mohu používat Internetové stránky Calzedonia Group pro profesionální použití?

Obsahy a Služby našich Internetových stránek jsou obvykle určeny pro osobní použití. To znamená, že když si například prohlížíš strany, stahuješ informace o výrobcích apod., budeš muset provést tyto operace v pozici subjektu, který působí v rámci použití, které nijak nesouvisí s obchodní, podnikatelskou a profesionální činností.

V každém případě platí, že když Služba, kterou používáš, patří k těm, které ti umožní nakupovat, budeš moci používat Samotnou službu pro osobní použití i pro profesionální použití. To znamená, že můžeš svobodně nakupovat prostřednictvím našich Internetových stránek pro účely odlišné od tvé případně prováděné obchodní, podnikatelské nebo profesionální činnosti i v rámci této činnosti.

Jaké jsou podmínky a omezení, které musím dodržovat při použití Internetových stránek Calzedonia Group?

Přístupem na naše internetové stránky a příslušný obsah a Služby bereš na sebe především závazek:

 • že si budeš prohlížet Internetové stránky a používat Služby dle tvého svobodného a celkového uvážení a tvou celkovou a výhradní odpovědnost;
 • že je nebudeš používat pro nelegální účely nebo pro páchání trestné činnosti;
 • že je nebudeš používat tak, abys celkově nebo částečně přerušil, poškodil nebo ohrozil jejich účinnost a funkčnost;
 • že uznáváš, že Calzedonia není nijak odpovědná za případné škody vzniklé na počítači a na dalších zařízeních, které patří tobě a/nebo třetí straně, nebo na datech, které jsou na nich uložené, s výjimkou případných odpovědností za zločinný úmysl a za vážné zavinění, vedoucí ke Calzedonia;
 • že zbavuješ Calzedonia a subjekty, vedoucí k ní, jakékoli odpovědnosti za tvé chování během použití Internetových stránek a Služeb,
 • že uznáváš, že Calzedonia není nijak odpovědná za ztrátu nebo poškození související jakýmkoli způsobem se způsobem použití a činností Internetové stránky, včetně a bez jakéhokoli omezení, škod vyplývajících z pozastavení, přerušení, chybějící činnosti a/nebo nedostupnosti Internetových stránek a Služeb, škody vzniklé v důsledku přenosu případných virů a škodlivého materiálu na zařízení Uživatele pro zpracování dat, za škody vyplývající ze ztráty obchodů, ušlý zisk, přerušení činnosti, ztrátu obchodních informací, a/nebo jakýkoli jiný druh finanční ztráty, s výjimkou případů škod způsobených zločinným úmyslem a za vážným zaviněním;
 • že prohlašuješ, že víš a akceptuješ, že Calzedonia neručí za přesnost a kompletnost Obsahu a nezaručuje, že Internetové stránky, Služby a Obsah jsou vždy poskytovány bez přerušení, přesně a bezpečně;
 • že akceptuješ, že Calzedonia neručí za to, že případné materiální chyby v Obsahu a v Službách poskytovaných prostřednictvím Internetové stránky budou neodkladně opraveny.

Obrázky a fotografie výrobků, které najdu na Internetových stránkách Calzedonia, jsou věrohodné?

Obrázky, fotografie a jakékoli znázornění, které se nachází na Internetových stránkách Calzedonia, má výhradně ilustrační funkci. Calzedonia neustále přijímá opatření vedoucí k zajištění věrné shody fotografií zobrazených na Internetových stránkách s originálními výrobky a dále používá jakákoli možná technologická řešení pro omezení nepřesností na minimum. I navzdory tomu jsou však vždy možné některé změny v zobrazení obrázků, které lze přičíst různým příčinám, včetně příčin technického druhu, a někdy způsobené technologickými vlastnostmi rozlišení barev, kterými disponuje počítač, který používáš. Z uvedených důvodů proto Calzedonia nemůže být považována za odpovědnou za případné nevyhovující grafické znázornění výrobků, zobrazené na Internetových stránkách a způsobené výše uvedenými technickými příčinami.

Když jsem dosud nedovršil 18 let, mohu používat Internetové stránky Calzedonia?

Pokud jsi ještě nedovršil 18 let, můžeš si volně prohlížet naše internetové stránky. To co nesmíš dělat, je používat Služby, které vyžadují registraci nebo přidělení dat a informací. Registrace a používání služeb zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek Calzedonia je umožněna výhradně osobám starším 18 let. Nikdo pod touto věkovou hranicí se nesmí registrovat na Internetových stránkách ani používat služby poskytované jejich prostřednictvím, s výjimkou případů, kdy nezletilý předem získal souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Ve všech případech, kdy přistupuješ k jedné nebo více Službám, které vyžadují registraci nebo udělení dat a informací poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek, a používáš ji/e, se nám zaručuješ, že jsi plnoletý (18 let) a že disponuješ právní způsobilostí pro uzavírání závazných smluv.

Když se pohybuješ po Internetu a vidíš přitom, že jsou od tebe požadovány informace, kterým nerozumíš nebo které ti nejsou jasné, vždy požádej o pomoc své rodiče. Pamatuj: platí to vždy, nejenom pro internetové stránky Calzedonia, ale pro všechny internetové stránky, které na Internetu navštívíš.

Jaké zásady aplikuje Calzedonia ve vztahu k značkám, názvům, doménám a duševnímu vlastnictví?

Calzedonia je vlastníkem nebo výhradním poskytovatelem licence na loga a registrované značky, aktuální i budoucí, jako například, ale nejenom, CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONERI, HOTEL VERONESI LA TORRE, a jakýchkoli rozlišovacích znaků, které zahrnují příslušná slova, včetně příslušných názvů a domén, zaregistrovaných pro každou ze značek a společností Skupiny Calzedonia.

Calzedonia si vyhrazuje právo na výhradní použití svých log, značek a rozlišovacích znaků.

Obsah a jakýkoli jiný materiál, který se nachází na Internetových stránkách a je chráněn platnými předpisy pro oblast ochrany autorských práv, ochrany značek a patentů a/nebo jinými zákonnými nařízeními, nesmí být kopírován, měněn, reprodukován nebo jinak používán, s výjimkou výslovného a vyjádřeného souhlasu ze strany Calzedonia, vydaného v písemné podobě, také v důsledku dalších smluvních a vyjednaných dohod uzavřených s Uživatelem.

Co jsou to COOKIES a jak je používá Calzedonia?

Internetové stránky Calzedonia používají cookies poskytnuté třetími stranami. Ohledně zásad používání cookies ze strany Internetových stránek Calzedonia je možné si přečíst naše Zásady ochrany soukromí. Internetové stránky mohou obsahovat spojení na další internetové stránky, které jsou vůči Calzedonia cizí. Oznamujeme ti, že internetové stránky tohoto druhu Calzedonia nijak nespravuje ani kontroluje, a proto nemůže být nijak považována za odpovědnou za obsah a za pravidla, které se nacházejí na těchto stránkách. Tyto Všeobecné podmínky jsou aplikovány výhradně na Internetové stránky Calzedonia a ne na jiné internetové stránky, které jsou případně dostupné Uživateli prostřednictvím spojení.

Mohu odesílat a načítat obsah na Internetové stránky Calzedonia?

Některé služby poskytované Internetovými stránkami (např. My Calzedonia, My Intimissimi, fóra, blogy, události, konkurzy a tematické iniciativy mimořádného nebo dočasného charakteru) ti umožňují odesílat a načítat Obsah, jako například fotografie a názory, které jsou vzhledem k charakteru samotných Služeb určeny pro komunikaci a šíření.

Calzedonia aplikuje zásady kontroly volby obsahu a zasílaných obrázků na základě svého svobodného a nenapadnutelného úsudku a odstraňuje ze svých systémů všechny obrázky, jejichž obsah porušuje pravidla uvedené na této straně. Konkrétně jsou uživatelé povinni dodržovat zákaz zasílání obrázků a obsahu, který je ilegální a/nebo nedovolený, poškozuje, porušuje nebo by mohl porušovat, práva jiných, právo na ochranu soukromí, práva na duševní nebo průmyslové vlastnictví nebo práva třetích osob, pornografický a/nebo sexuálně explicitní, pomlouvačný nebo hanobící, výhrůžný, škodlivý, vulgární, obscénní nebo jinak zavržitelný a urážlivý, ve smyslu platné legislativy a pravidel chování uvedených na této straně. Calzedonia spolupracuje s Veřejnou správou ve všech případech, ve kterých je požadována, aby poskytla údaje a/nebo informace potřebné pro identifikaci autorů případných přestupků.

Níže jsou uvedeny principy a pravidla chování, které bys měl dodržovat vzhledem k tvému postavení Uživatele, vůči zasílání a nahrávání obsahu na naše Internetové stránky. Když se rozhodneš používat tento specifický druh Služeb, zavazuješ se k akceptování a dodržování níže uvedených principů a pravidel. Když je nehodláš akceptovat, vyzýváme tě, abys neposílal ani nenačítal obsah prostřednictvím Internetových stránek Calzedonia.

Principy

 • odesílání obsahu je prováděno dle tvého svobodného a celkového uvážení na tvou plnou a výhradní odpovědnost;
 • Calzedonia nemůže být považována za odpovědnou za Obsah zaslaný Uživatelem a nemůže proto zaručit jeho kompletnost, správnost, pravdivost a zákonnost;
 • Publikace názorů zaslaných Uživatelem nepředstavuje vyjádření názorů nebo rad ze strany Calzedonia; konkrétně Calzedonia neodpovídá za obsah těchto názorů;
 • Calzedonia může odstraňovat, měnit, šířit, oznamovat a používat Obsah zaslaný Uživatelem, který se jeho odesláním vzdává jakéhokoli materiálního a morálního práva, na které by se mohl odvolávat jako autor zaslaného Obsahu;
 • zasláním Uživatel poskytuje pro Calzedonia neomezené právo na nevýhradní použití, bez omezení prostředků a geografických oblastí. Calzedonia proto bude moci přímo nebo prostřednictvím třetích osob používat, kopírovat, přenášet, vyjímat, publikovat, šířit, veřejně provádět, vytvářet odvozená díla, hostit, určovat, ukládat do paměti, zaznamenávat, kodifikovat a přizpůsobovat (s neomezeným zahrnutím práva na přenos jakýmkoli komunikačním způsobem) v jakékoli podobě a jakýmkoli nástrojem, aktuálním nebo budoucím, jakýkoli Obsah, včetně audia a videa, který by mohl být zaslán Uživatelem, a to i prostřednictvím třetí strany.
 • Uživatel, který zašle obrázky a portréty, poskytuje pro Calzedonia osvobození ohledně používání samotných obrázků pro účely a za podmínek uvedených v následujících Všeobecných podmínkách. Konkrétně přiznává pro Calzedonia právo na celkové nebo částečné použití zaslaných obrázků, které budou moci být použity na základě tohoto uznaného práva, jako celek nebo samostatné části a komponenty, také prostřednictvím montáží, střihání a přizpůsobení, bez jakéhokoli omezení, s výjimkou použití uvedených obrázků v kontextu, který by mohl způsobit předsudek vůči důstojnosti, reputaci a osobní důstojnosti příslušné osoby a jeho blízkých příbuzných. Uživatel uznává, že Calzedonia má právo na reprodukci, publikaci, šíření, komunikaci, provádění a předvádění na veřejnosti, na jakémkoli místě a jakýmkoli prostředkem (např. internet, promítání během veřejných událostí nebo ve svých prodejních místech, publikace v katalozích a časopisech apod.) výše uvedených obrázků, a uznává, že Calzedonia je jediným a výhradním vlastníkem obrázků a videozáznamů, jako i všech práv na použití a využití v jakékoli formě a jakýmkoli aktuálním nebo budoucím prostředkem. Uživatel se vzdává, počínaje samotným okamžikem zaslání, jakéhokoli práva ve vztahu k výše uvedenému, nezávisle na okolnosti, že obrázky zahrnují nebo nezahrnují snímky týkající se své osoby;
 • zaslaný materiál nebude vrácen Uživateli a zůstane ve vlastnictví Calzedonia, která proto nebude odpovědna vůči Uživateli za ztrátu nebo zničení zaslaného materiálu;
 • Služby poskytované Internetovými stránkami, které umožňují Uživateli zaslat a načítat Obsah, jsou určeny pro osobní potřebu; Uživatel je proto povinen provádět tyto operace z pozice subjektu, který působí v oblasti, která se nevztahuje na obchodní, podnikatelskou a profesionální činnost, s výjimkou případných specifických, výslovně uvedených výjimek.

Pravidla chování pro Uživatele

 • Používej uctivý jazyk, dávej pozor na používání násilných, urážlivých nebo obscénních vyjádření a výrazů;
 • nepublikuj nepravdivý, urážlivý, nedovolený, hanobící, pomlouvačný nebo obscénní Obsah, nebo Obsah, který je v rozporu se zákonem nebo škodící třetím osobám;
 • nepublikuj Obsah zaměřený na šíření politických, duchovních nebo náboženských ideologií;
 • nenarušuj ochranu soukromí třetích osob (například prozrazením jmen a příjmení, čísel mobilních telefonů nebo adres, a zejména se vyhni poskytování osobních informací týkajících se osob mladších 18 let);
 • pokud zašleš fotografii/e, video osob mladších 18 let, ujisti se, že jsi získal explicitní souhlas rodičů nebo zákonného zástupce;
 • vvždy zkontroluj hodnověrnost údajů uvedených v Obsahu a vždy uveď zdroj textů a/nebo článků napsaných někým jiným. Vždy se ujisti, že dodržuješ zákony platné v České republice pro oblast patentů a jiných práv na průmyslové a/nebo duševní vlastnictví;
 • vždy se vyhni publikaci skrytých nebo explicitních reklamních zpráv.

Jak Calzedonia chrání mé soukromí a mé údaje?

Jak Calzedonia chrání mé soukromí a mé údaje? Zásady ochrany soukromí.

Calzedonia používá bezpečnostní opatření a technická a organizační řešení, které mají za cíl ochránit bezpečnost svých Internetových stránek a Uživatelů, kteří je používají. Tato opatření jsou zaměřena zejména na zajištění ochrany informací, které se týkají Uživatelů, před rizikem jejich ztráty, zničení, neautorizovaného přístupu, zneužití nebo použití, které není v souladu se zákonnými nařízeními.

Se specifickým odvoláním na platební systémy dostupné pro nákupy prostřednictvím Internetových stránek, používáme systémy, které jsou ve shodě se standardem PCI DSS v oblasti ochrany informací týkajících se platebních karet. Calzedonia neuchovává údaje tohoto druhu v žádném počítačovém archivu.

Se specifickým odvoláním na vyhrazené oblasti, poskytnuté pro Uživatele (např. Seznam přání, My Intimissimi), tyto podléhají registraci a následnému přidělení přístupových údajů ze strany Calzedonia, tvořených identifikačním kódem (UserID) přiřazeným k heslu (Password).

Nejdůležitějším příspěvkem pro bezpečnost tvého hesla může být tvůj přístup, projevený dodržováním několika jednoduchých opatření:

 • udržuj své heslo v tajnosti a neoznamuj jej nikomu, a ani jej nikdy nepřepisuj
 • nedovol jej používat nikomu jinému
 • když máš pochybnosti, že utajení tvého hesla bylo narušeno, změň jej. Připomínáme ti, že kvůli vyšší bezpečnosti našich systémů tě tyto systémy nutí změnit heslo, které ti bude přiděleno po registraci při prvním přístupu na Internetovou stránku, aby jej nemohl znát nikdo jiný, kromě tebe.

Tyto Všeobecné podmínky se řídí italským právem a budou interpretovány na základě tohoto práva. Případné spory týkající se a/nebo související s těmito Všeobecnými podmínkami, musí být rozhodnuty výhradně italským soudním orgánem. Kompetentním soudním dvorem pro uplatnění těchto Všeobecných podmínek je Soud ve Veroně.

podmínky pro použití obsahu vytvořeného uživatelem

Tato dohoda je uzavřena mezi vámi („Vy“) a firmou Calzedonia a.s. a jejími případnými podniky s rozhodujícím vlivem či dceřinými společnostmi (společně „Calzedonia“ nebo „My“) jako provozovatelkou webu tezenis.com. Proto Vás prosíme, aby jste si pozorně pročetl/přečetla následující všeobecné podmínky a zásady použití („Všeobecné podmínky a zásady použití“). Tím, že akceptujete zveřejnění svého snímku výhradně na základě rozhodnutí firmy Calzedonia a rovněž případné komentáře přiřazené k tomuto snímku na internetové stránce nebo na jakékoli digitální platformě firmy Calzedonia, souhlasíte s akceptací Smluvních podmínek a podmínek pro použití a jste jimi vázáni.
Tyto Smluvní podmínky a podmínky pro použití náleží k Vašim právům a zákonným povinnostem. Když nebudete souhlasit, budete muset akceptovat, že nebude zveřejněn žádný obsah/příspěvek na digitálních platformách firmy Calzedonia.

1. Jakmile společnost Calzedonia a.s. povolí (i zasláním specifických hashtagů) sdělení a/nebo zveřejnění či šíření vašeho příspěvku jakoukoli formou či povahou a na jakémkoli nosiči (jako jsou například nicméně bez vyčerpávajícího výčtu: obrázky, fotografie, videa, zvuky, hudební skladby, texty, písemnosti a díla jakékoli povahy), postupujete této společnosti, navždy, neodvolatelně, bezplatně a bez nároku na jakoukoli odměnu, každé a jakékoli právo na ekonomické využití včetně majetkových autorských práv a práv vztahujících se k takovým příspěvkům (dále jen „povolené příspěvky“ nebo „příspěvek/příspěvky“). Za tím účelem uznáváte výslovně nepopiratelné právo společnosti Calzedonia příspěvek použít, znovu použít, vytvořit podobná díla, zveřejnit, opětně zveřejnit, vystavit, předat, předložit, uložit do databáze a rozmnožovat zcela nebo zčásti, jednotlivě či ve spojení s jiným relevantním obsahem, jako jsou například nicméně bez vyčerpávajícího výčtu: texty, fotografie či obrázky, jakýmkoli prostředkem (dodnes známým nebo posléze vynalezeným) a za jakýmkoli účelem včetně čistě pro příklad nicméně bez vyčerpávajícího výčtu reklamní kampaně, reklamy, propagace, obchodních obalů a výrobků, bez jakéhokoli omezení ohledně způsobů, četnosti a podmínek použití s tím, že společnost Calzedonia nebude nijak povinna sdílet příspěvek a vy budete moci požádat v kterémkoli okamžiku o odstranění příspěvků zasláním zprávy elektronickou poštou na adresu: hello@tezenis.com. Calzedonia si vyhrazuje právo zveřejnit příspěvky i vaše případné komentáře.

2. Prohlašujete, že jste již dovršil/a osmnácti let nebo že jste plnoletý/á ve smyslu legislativy aplikovatelné ve Vaší zemi. V případě, že byste nedosáhl/a uvedeného věku, budete muset získat souhlas od rodiče nebo poručníka. Dále souhlasíte s dodržováním zákonů platných ve Vaší jurisdikci pro danou oblast a akceptujete je.

3. Zaručujete, že k příspěvku vlastníte práva na zveřejnění jakož i oprávnění a svéprávnost k jednání, jak je to požadováno podle příslušných předpisů, abyste mohl/mohla vyslovit souhlas s těmito podmínkami a zásadami použití, a že příspěvek je původní a výlučné díla a jako takový:

 • nebylo získáno odvozením z žádného díla třetích osob bez jejich souhlasu;
 • neporušuje a ani by nemohlo nijak porušovat autorská práva, registrované značky nebo jiná práva na duševní nebo průmyslové vlastnictví třetích osob;
 • nenarušuje ani nemůže nijak narušit majetková či osobní práva třetích osob a že jste kromě jiného dostal/dostala od případných třetích osob (či subjektu vlastnící taková práva) zapojených z jakéhokoli titulu do příspěvku všechna nezbytná příslušná povolení a/nebo souhlas s výše uvedeným.
 • neporušuje žádné zákonné nařízení, včetně například, ale nejen nařízení zákona č. 633/1941, vládní vyhlášky 30/2005, zákonné vyhlášky 70/2003, vládní vyhlášky 196/2003, v platném znění;
 • není obscénní, rasistické, diskriminační ani nijak jinak v rozporu s platným veřejným pořádkem ani s platnou veřejnou morálkou;

a zavazuje se, že osvobozuje firmu Calzedonia a její právní nástupce pro každý případ, ve kterém by se jedno nebo více uvedených prohlášení a záruk prokázalo jako konkrétně falešné nebo nepřesné.

4. Calzedonia není odpovědná za žádný příspěvek, není jeho propagátorkou a nebude nijak povinná předem sledovat, sledovat, upravit či odstranit žádný příspěvek.

5. Pokud by váš příspěvek porušil tyto podmínky a zásady použití, mohl byste být považován/mohla byste být v každém případě považována za právně odpovědného/odpovědnou za takový příspěvek z titulu smluvní a mimosmluvní odpovědnosti (včetně čistě pro příklad odpovědnosti za nedbalost či porušení zákona) v případě: (i) škod na majetku (včetně čistě pro příklad jakékoli materiální ztráty, ztráty příjmů, ušlého stávajícího či plánovaného zisku, ušlé smlouvy, obchodní transakce a možnosti či ztráty úspor); (ii) poškození pověsti; (iii) újmy následně nebo nepřímo utrpěné vámi či třetími osobami.

6. Souhlasíte s tím, že budete mít na odpovědnosti a/nebo že budete hájit společnost Calzedonia (v případě, že o to ona sama požádá) a/nebo její právní nástupce, zajistíte je a ochráníte před všemi náklady, přímými či nepřímými škodami, výdaji, ztrátami, včetně případných právních a soudních výdajů a před jakýmkoli nárokem a/nebo žádostí a/nebo žalobou, které by mohly být vzneseny kdekoli třetími osobami včetně veřejnoprávních orgánů, správních a státních orgánů z důvodu jakéhokoli sporu ohledně použití příspěvku společností Calzedonia a/nebo jejími právními nástupci či nějakým způsobem ve vazbě na toto použití a ohledně prohlášení a záruk vámi poskytnutých těmito podmínkami a zásadami použití.

7. Nemáte povolení k postoupení Vašeho souhlasu poskytnutého v souladu se Smluvními podmínkami a podmínkami pro použití ani k postoupení jakéhokoli práva nebo k delegování jakékoli zde uvedené povinnosti úplně nebo částečně, dobrovolně i na základě zákona bez předešlého písemného souhlasu od firmy Calzedonia. V případě, že by jedno nebo více nařízení uvedených ve Smluvních podmínkách a podmínkách pro použití bylo považováno za neplatné nebo neaplikovatelné kompetentním soudem, toto nařízení bude muset být považováno za vyškrtnuté z těchto Smluvních podmínek a podmínek pro použití a nebude moci mít žádný dopad na účinnost a aplikovatelnost zbývajících nařízení, která budou muset být považována za plně účinná a platná.

8. Tyto Smluvní podmínky a podmínky pro použití se řídí nařízeními Italských zákonů a budou podle nich interpretovány bez zohlednění případných rozporů se zákonem. Případné spory týkající se a/nebo související s těmito Všeobecnými podmínkami musí být rozhodnuty výhradně italským soudním orgánem. Kompetentním soudem pro uplatnění těchto Smluvních podmínek a podmínek pro použití je Soud ve Veroně.

PODROBNÉ INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI (ČL. 13, VL. VYHL. 196/03)

Calzedonia S.p.A. (dále označovaná také jako „Calzedonia“ nebo „Správce nakládání“) Vás chce informovat, že Vl. vyhl. 196/03 („Kodex ochrany soukromí“) nařizuje ochranu osob a jiných subjektů ve vztahu k nakládání s osobními údaji. Podle Kodexu ochrany soukromí musí být nakládání s údaji založeno na principech správnosti, průkaznosti, transparentnosti a ochrany Vaší ochrany soukromí a Vašich práv.

Vyzýváme vás, abyste si přečetli níže uvedené informace, které ilustrují způsob získávání osobních údajů a nakládání s nimi, jakož i účel samotného nakládání.

Druhy získaných údajů
Získané údaje jsou tvořeny osobními údaji (jako je například jméno a příjmení, přezdívka), fotografickými snímky a videi týkajícími se zájemce a/nebo třetích osob.
Zájemce se zavazuje poskytnout firmě Calzedonia snímky a videa vztahující se na třetí osoby výhradně v případech, že od nich získal specifický informovaný souhlas s nakládáním s údaji ve smyslu Vl. vyhl. 196/03 pro účely uvedené v těchto informacích, včetně šíření a komunikace vůči všem subjektům uvedeným v tomto dokumentu.

Způsob nakládání
S údaji bude nakládáno pomocí počítačových a telematických prostředků a budou uchovávány firmou Calzedonia S.p.A. po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelů nakládání, uvedených v těchto Informacích.

Účel nakládání
S údaji bude nakládáno pro účely komunikace a reklamy značek firmy Calzedonia prostřednictvím publikace a šíření snímků a videí poskytnutých zájemcem na internetových stránkách, na stránkách sociálních sítí a na všech digitálních kanálech spravovaných firmou Calzedonia a/nebo k ní vedoucích.

Sféra komunikace, šíření údajů a subjektů, které se s nimi mohou seznámit z pozice Pověřených osob a/nebo Osob odpovědných za nakládání.
Osobní údaje budou moci být zveřejněny jiným společnostem, které jsou součástí Calzedonia Group, a společnostem poskytujícím profesionální služby (např. počítačové služby), které Správce nakládání využívá a jsou výslovně označeny jako „Osoby odpovědné za nakládání“.
Během činností nakládání bude mít k údajům přístup a bude se s nimi tedy moci seznámit personál firmy Calzedonia, pověřený nakládáním, který je výslovně pověřen níže podepsanou firmou. Fotografické snímky a videa budou moci být předmětem šíření na internetových stránkách, na stránkách sociálních sítí a obecně na digitálních kanálech spravovaných firmou Calzedonia a/nebo k ní vedoucích.

Druh a způsob poskytnutí
Poskytnutí dat je fakultativní. Případné odmítnutí poskytnutí snímků nebo videí zabrání Správci nakládání v publikaci a šíření uvedených obsahů způsoby a pro účely uvedené v tomto dokumentu.
Souhlas s poskytnutím vyjadřuje Zájemce prostřednictvím značky #TEZENISOK, přičemž její připojení je provedeno jako odpověď na příslušný komentář Instagramu, který byl realizován firmou Calzedonia a adresován Zájemci. Použití výše uvedené značky #TEZENISOK bude tedy mít charakter poskytnutí souhlasu s nakládáním s údaji a s jejich šířením způsobem a pro účely uvedené v těchto informacích.

Práva zájemců
Zájemce má právo kdykoli uplatnit práva podle čl. 7 Kodexu ochrany soukromí. Zejména má právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci poskytnutých údajů (obsah a původ), právo na kontrolu jejich přesnosti nebo na požádání na jejich doplnění, aktualizaci, opravu a vymazání z legitimních důvodů. Ohledně uplatnění svých práv můžete napsat na adresu elektronické pošty: privacy@calzedonia.it
Správcem nakládání s osobními údaji je firma Calzedonia S.p.A. s administrativním sídlem ve Via Monte Baldo n. 20, Dossobuono di Villafranca (VR), Itálie.

label.service.not.available