Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:

Zásady používání souborů cookie

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na našich internetových stránkách používáme cookies, které nám umožňují zajišťovat, aby pro vás bylo surfování na našem webu snadnější, rychlejší a interaktivnější. V tomto informativním oznámení jsou popsány cookies, které používáme, a způsob, jak je zakázat či povolit.

Toto oznámení si prosím prostudujte společně se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Tezenis, které jsou k dispozici na těchto internetových stránkách a kterých je nedílnou součástí.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení a které vám umožňují, abyste si přizpůsobili surfování na internetu nebo si ho jednoduše usnadnili (například uložením jazyka, v němž si přejete webové stránky zobrazit, přístupových údajů do vyhrazených sekcí nebo výrobků právě vložených do košíku).

Díky cookies je proto možné získat informace týkající se vašeho surfování na internetu a použít je k jeho usnadnění nebo přizpůsobení.

Které cookies používáme? Jak je lze povolit či zakázat?

V závislosti na jejich funkci a účelu používáme různé druhy cookies. Celkově lze cookies rozdělit do dvou hlavních kategorií: technické cookies a profilovací cookies.

Technické cookies zajišťují optimální využívání našich internetových stránek tak, že zrychlují a usnadňují surfování a používají se pouze za účelem toho, abychom vám umožnili snadno využívat naše internetové služby. Tyto cookies potřebujeme používat, protože v opačném případě by některé části našich stránek nebyly přístupné nebo byly obtížně využitelné. U těchto cookies nežádáme o souhlas s jejich používáním, neboť není možné je deaktivovat. Právní základ, který umožňuje jejich používání, je náš legitimní zájem na správném fungování našich internetových stránek.


Do kategorie technických cookies patří také funkční cookies, které umožňují surfování podle řady zvolených kritérií (například jazyka).

K technickým cookies patří také, analytické cookies, jejichž prostřednictvím pouze zjišťujeme statistické informace o počtu návštěvníků a způsobu, jakým naše internetové stránky používají. Tyto informace jsou shromažďovány souhrnnou formou. Pokud informace nejsou shromažďovány souhrnnou formou a jejich součástí jsou identifikační údaje (např. IP adresa využívaná vaším zařízením), budou cookies používané ke zjišťování těchto doplňujících údajů označeny jako profilovací cookies, které budou aktivovány pouze s vaším souhlasem.

Profilovací cookies se používají ke shromažďování informací týkajících se vašeho chování při surfování (navštívené stránky, výrobky vložené do košíku atd.); tyto informace využíváme k tomu, abychom vám nabídli přizpůsobený obsah a cílené reklamy. Pokud jsou profilovací cookies spravovány přímo společností Calzedonia S.p.A., jde o vlastnické cookies (neboli cookies první strany), v případě, že je vlastní naší obchodní partneři, jedná se o cookies třetích stran.

Všechny profilovací cookies (jak první strany, tak třetích stran) lze povolit/zakázat pomocí našeho konfigurátoru nebo změnou nastavení prohlížeče, který k surfování na internetu používáte. Připomínáme, že profilovací cookies, i když je zle zaškrtnout, budou aktivovány pouze tehdy, kliknete-li na tlačítko „Přijmout“ umístěné na banneru pro souhlas s používáním cookies na našich internetových stránkách. Proto budou v rámci profilovacích cookies shromažďovány informace o vašem surfování pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Seznam cookies, které používáme

Jak dlouho cookies uchováváme?

V závislosti na době uchovávání cookies rozlišujeme mezi:
Dočasnými cookies (neboli relačními cookies) - údaje shromažďované těmito cookies jsou uchovávány po omezenou dobu, která odpovídá trvání vaší surfovací relace;

Trvalými cookies: jejich funkcí je ukládání údajů (například hesla pro přístup do vyhrazených sekcí, abyste ho nemuseli zadávat pokaždé znovu). Informace shromažďované tímto souborem cookie proto zůstanou uloženy v zařízení používaném k surfování i po zavření prohlížeče.

Délku uchování tohoto souboru cookie zjistíte zde konfigurátoru

Jak kontaktovat správce údajů a inspektora ochrany údajů?

Správci údajů (tzn. subjekty, které určují účely a způsoby zpracování osobních údajů), jsou Calzedonia S.p.a. se sídlem v Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo 5/3 a správními budovami v Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo č. 20.
Správci údajů určili inspektora osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese DPO@calzedonia.com

Příjemci údajů a předávání údajů mimo Evropskou unii

Informace shromážděné prostřednictvím cookies budou poskytnuty:
- pracovníkům společností Calzedonia S.p.A. pověřeným správou a monitorováním internetových stránek;
- dodavatelům a poradcům na základě uzavření smlouvy o jmenování zpracovatele údajů nebo společného správce.
V některých případech mohou být údaje předávány i mimo Evropskou unii, a to do zemí, které přijaly podobnou úroveň ochrany údajů jako Evropská unie (a jsou tedy příjemci rozhodnutí o odpovídající ochraně), nebo se řídí ustanoveními standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí rozhodnutím 2021/914, jejichž cílem je, aby při předávání údajů byly poskytnuty odpovídající záruky, pokud jde o jejich ochranu.

Jaká máte práva?

V souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit svá práva stanovená zákonem tak, že napíšete na adresu privacy@calzedonia.com . Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve a v každém případě nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. V některých případech, pokud je v souvislosti s vaší žádosti nutné si ověřit vaši totožnost, můžeme požádat o kopii vašeho průkazu totožnosti.

Právo na přístup

Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, získat kopii těchto údajů a být informováni o původu údajů, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích údajů, účelech zpracování, existenci automatického rozhodovacího procesu včetně profilování, době uchovávání údajů a právech stanovených nařízením EU č. 2016/679.

Právo na opravu

Máte právo si vyžádat opravu údajů, kterými o vás disponujeme, nebo doplnění údajů, jež jsou neúplné.

Připomínáme, že když nám za účelem využití našich služeb své údaje poskytujete, ručíte za jejich pravdivost a přesnost. Pomozte nám zajistit, aby vaše údaje byly vždy přesné tím, že nám případné změny nahlásíte na adresu privacy@calzedonia.com .

Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, nebo pokud již nejsme oprávněni je zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

a) když vznesete námitku proti přesnosti osobních údajů. O omezení zpracování můžete požádat po dobu, během níž si přesnost údajů budeme ověřovat;
b) když nejsme oprávněni vaše údaje zpracovávat; místo jejich výmazu můžete požádat o omezení jejich použití;
c) pokud údaje, kterými disponujeme - i když je už nepotřebujeme pro účely zpracování, pro něž byly získány - potřebujete k prokázání, výkonu či hájení svých práv před soudem;
d)  když jste proti zpracování na základě našeho legitimního zájmu vznesli námitku. Než bude ověřeno, zda převažují naše legitimní důvody oproti vaším jako zainteresované strany, můžete požádat o omezení zpracování.

Právo odvolat souhlas

Souhlas s veškerým zpracováním, které je prováděno na jeho základě, lze odvolat zde konfigurátoru.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, nebo pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů. Osobní údaje, které jste nám poskytli, pak budete moci získat ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném pomocí automatického zařízení. Pokud je to technicky možné, můžete také požádat o předání svých údajů přímo jiné společnosti.

Právo vznést námitku

Proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, včetně profilování, máte právo kdykoli vznést námitku.

Také bychom vás chtěli informovat, že pokud se domníváte, že je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ustanoveními nařízení EU 2016/679, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu vykonávajícího nad ochranou osobních údajů dozor.

Vyhrazujeme si právo obsah této stránky pravidelně aktualizovat. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste si toto informativní oznámení pravidelně pročítali znovu, abyste měli přehled o všech změnách, k nimž došlo od doby, kdy jste tak učinili naposled.

Poslední aktualizace: Prosinec 2021

label.service.not.available