Navštivte internetový obchod ve vaší zemi:

Všeobecné obchodní podmínky

 • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE
 • UPLATNITELNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK INTERNETOVÉHO PRODEJE

Tyto internetové podmínky se vztahují výhradně k internetovému prodeji na dálku výrobků řádně popsaných a znázorněných na webových stránkách www.tezenis.com (dále jen “výrobek/výrobky”).
V případě změn internetových podmínek budou pro nákup výrobků provedený kupujícím (dále jen “zákazník”) uplatněny internetové podmínky zveřejněné na stránkách v době odeslání návrhu objednávky (dále jen "návrh objednávky"). Předchozí verze internetových podmínek isi lze prostudovat v příslušné sekci stránek, přičemž je možné si je uložit a vytisknout.
Žádáme zákazníka, aby si před odesláním návrhu objednávky přečetl a přijal tyto internetové podmínky. Odesláním návrhu objednávky se má za to, že se zákazník plně seznámil s těmito internetovými podmínkami i informacemi uvedenými v tomto návrhu a že je výslovně přijímá.
Právní informace jsou uvedeny v sekcích:

Zásady ochrany soukromí
Podmínky používání stránek
Zásady používání souborů cookie

1.TÉMATA

1.1 Prodávajícím výrobků (dále jen “prodávající”) ") je společnost CALPRA s.r.o. se sídlem v Sokolovské 651/136a, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, telefon: +420 284 028 611, email hello@tezenis.com, IČ: CZ 27221181, DIČ: CZ 27221181.

1.2 Tyto internetové podmínky platí pro nákup výrobků na stránkách www.tezenis.com (dále jen „stránky“), avšak nevztahují se k prodeji výrobků či služeb jinými stranami než prodávajícím, které se mohou na stránkách nacházet prostřednictvím odkazů, bannerů či jiných hypertextových odkazů. Prodávající nezodpovídá za dodávání výrobků a poskytování služeb třetími stranami.

1.3 1.3 Zákazník bude označen údaji, které poskytne v návrhu objednávky. Je zakázáno poskytovat falešné a/nebo vymyšlené údaje - prodávající je v tomto ohledu zbaven veškeré odpovědnosti.

1.4 1.4 Nabídky výrobků na stránkách jsou určeny zletilým zákazníkům. Podáním objednávky prostřednictvím stránek potvrzujete, že jste starší 18 let a máte právní způsobilost k uzavírání závazných smluv.

2. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 2.1 Informace obsažené v těchto internetových podmínkách a údaje uvedené na stránkách nepředstavují nabídku veřejnosti, ale pouhou výzvu k podání návrhu objednávky. Po odeslání návrhu objednávky je zákazníkovi emailem odesláno potvrzení o jeho obdržení (dále jen „potvrzení o obdržení objednávky“). Obdržení tohoto emailu neznamená přijetí návrhu objednávky, který je považován za přijatý až poté, co je zákazníkovi zaslán následný potvrzovací email, že byl přijat a že byla zahájena expedice výrobků (dále jen „objednávka a potvrzení o odeslání“).

2.2 Před odesláním svého návrhu objednávky bude zákazník požádán o potvrzení toho, že si prostudoval a přijal internetové podmínky včetně klauzulí, které pro zákazníka stanoví nepříznivé podmínky (např. omezení odpovědnosti, právo na odstoupení od smlouvy, výjimky týkající se soudní příslušnosti soudního orgánu atd.).

2.3 Po uzavření smlouvy zákazník obdrží emailem potvrzení objednávky a odeslání. Tento email obsahuje i odkaz na internetové podmínky, které si již zákazník prostudoval a přijal je, když odesílal návrh objednávky a rekapitulaci objednávky.

2.4 2.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si emailem nebo telefonicky před zasláním objednávky a potvrzení o odeslání bližší informace týkající se návrhu objednávky

2.5 Prodávající se může rozhodnout, že nezpracuje návrhy objednávek, v rámci nichž nebyly poskytnuty dostatečné záruky platební schopnosti, které obsahují neúplné či nesprávné návrhy objednávky nebo ty, které se týkají nedostupných výrobků. V těchto případech do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne odeslání návrhu objednávky zákazníkem informujeme emailem zákazníka o důvodech, proč smlouvu nelze uzavřít a proč nelze návrh objednávky přijmout. V takových případech bude částka blokovaná v rámci zvolené platební metody uvolněna.

2.6 2.6 Prodávající souhlasí s tím, že objednané výrobky dodá co nejdříve (s ohledem na způsob odeslání zvolený zákazníkem) a v každém případě do 30 (třiceti) dnů od data uzavření smlouvy.

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout návrhy objednávky od zákazníka, s nímž probíhá nebo dříve proběhl spor nebo pře týkající se předchozí objednávky. To se týká také případů, kdy prodávající považuje zákazníka za nezpůsobilého, mimo jiné ku příkladu kvůli dřívějšímu porušení internetových podmínek, věrnostního programu či z jakéhokoli jiného důvodu, zejména pokud se zákazník dopustil jakékoli podvodné činnosti.

2.8 Přestože prodávající neustále uplatňuje opatření k zajištění toho, aby fotografie umístěné na stránkách věrně znázorňovaly výrobky, a to včetně přijetí všech možných technologických řešení pro minimalizaci nepřesností, mohou se vzhledem k technickým vlastnostem nebo barevnému rozlišení používaného počítače vždy vyskytnout jisté odchylky. Proto prodávající neodpovídá za žádnou nepřiměřenost grafických znázornění výrobků nacházejících se na stránkách z výše uvedených technických důvodů, přičemž dané obrázky jsou pouze ilustrační.

2.9. Vezměte prosím na vědomí, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby..

3. ZVLÁŠTNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKŮ UPRAVENÝCH NA PŘÁNÍ

3.1 Některé výrobky lze upravit na přání(dále jen „personalizované výrobky“), a to tak, že k nim prodávající přidá slovo, symbol, číslo nebo větu (dále jen „text“).
Text nesmí být nikdy urážlivý, pornografický, hanlivý, rouhavý, rasistický, diskriminační ani nesmí nikdy obsahovat hrozby a podněcování k násilí. Dále nesmí jít o jména či přezdívky slavných osobností, přičemž nesmí být porušena práva třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví nebo ochranné známky třetích stran.
V každém případě si prodávající vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli text, který bude porušovat výše uvedené podmínky, a obecně jakýkoli text, jenž z jakéhokoli důvodu prodávající považuje za nepatřičný, aniž by to musel zákazníkovi zdůvodnit.
Rozhodnutí prodávajícího odmítnout text navržený zákazníkem bude mít za následek zrušení návrhu objednávky.
Podáním objednávky na personalizované výrobky zákazník:

 • prohlašuje a zaručuje, že text určený pro výrobek na míru nespadá do žádné ze zakázaných kategorií;
 • prohlašuje, že za požadovaný text přijímá plnou odpovědnost;
 • prohlašuje, že prodávajícího, jeho přidružené společnosti a podniky patřící do skupiny prodávajícího odškodní a zbaví odpovědnosti, pokud jde o jakékoli náklady, výdaje, škody a ztráty, které utrpí v důsledku použití jakéhokoli textu umístěného na personalizovaný výrobek;
 • poskytuje prodávajícímu, jeho přidruženým společnostem a podnikům patřícím do skupiny prodávajícího nevýhradní, neodvolatelné a bezplatné právo, plně převoditelné na třetí strany, použít a reprodukovat text vybraný zákazníkem na personalizovaných výrobcích.

3.2 3.2 S ohledem na povahu personalizovaných výrobků a na skutečnost, že jsou vyrobeny speciálně pro zákazníka, nemohou být vráceny či vyměněny ani u nich nemůže být provedena refundace, a proto se výslovně vylučuje právo na odstoupení od smlouvy. Článek 7 těchto internetových podmínek se proto netýká personalizovaných výrobků.
Právní záruka týkající se nevyhovujících výrobků, o níž pojednává článek 8, zůstává plně v platnosti.

4. PRODEJNÍ CENY

4.1 Ceny výrobků (dále jen “cena/ceny”) a náklady na dodání (dále jen “Shipping náklady na dodání”) jsou ty, které jsou uvedeny na stránkách v době odeslání návrhu objednávky.
Ceny a náklady na dodání zahrnují všechny daně, poplatky a veškeré další náklady spojené s proclením (pokud není v návrhu objednávky uvedeno jinak).

4.2 4.2 Přes veškerou snahu nelze vyloučit, že u některých výrobků nacházejících se na stránkách může být omylem uvedena cena lišící se od skutečné ceny. Za ověření přesnosti ceny před odesláním objednávky a potvrzení o odeslání zodpovídá prodávající. Pokud je kvůli technickým chybám, věcným chybám nebo jiným potížím cena uvedená na stránkách nižší než správná prodejní cena výrobku, zákazník bude kontaktován za účelem ověření toho, zda si přeje výrobek zakoupit za správnou cenu. V případě, že si nákup nepřeje uskutečnit, návrh objednávky bude zrušen. Pokud je cena uvedená na stránkách vyšší než správná prodejní cena výrobku, bude účtována nižší cena.

5. ZPŮSOB PLATBY

5.1 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených na stránkách v sekci “Způsob platby”.

5.2 5.2 Lze použít většinu hlavních kreditních a debetních karet. V případě úhrady kreditní kartou nebudou účtovány žádné další dodatečné poplatky.Zákazník při provádění platby potvrzuje, že je majitelem použité kreditní karty. Pokud tomu tak není, nebude možné v návrhu objednávky pokračovat.
V době odeslání návrhu objednávky bude příslušná částka pouze blokována: úhrada objednávky bude provedena až po potvrzení objednávky a jejím odeslání.
V případě, že splatnou cenu nelze z účtu strhnout, bude návrh objednávky automaticky zrušen.
Vezměte prosím na vědomí, že prodávající nemá úplné informace o kreditní kartě zákazníka, tyto záležitosti má totiž na starosti přímo třetí strana, která spravuje platbu. Z tohoto důvodu prodávající nebude tyto údaje znát ani je nebude uchovávat a bude mít přístup pouze k dílčím informacím, které se zákazník rozhodne uložit (například typ platební karty, datum platnosti, držitel karty); tyto informace nejsou dostatečné k identifikaci platební karty, ale jsou užitečné pro další nákupy zákazníka.
Prodávající proto za žádných okolností nemůže zodpovídat za podvodné použití kreditních, debetních a předplacených karet třetími stranami.

5.3 V případě zvolení způsobu platby na dobírku (je-li k dispozici) musí být objednávka uhrazena v hotovosti nebo bankovním příkazem přímo kurýrovi, který výrobky dodává.

6. DODÁNÍ A ODESLÁNÍ

6.1 Každá zásilka obsahuje:

 • Objednané výrobky a případné reklamní dárky;
 • doprovodnou dokumentaci požadovanou v zemi odeslání
 • informace a marketingové materiály;


6.2 6.2 Obchodní doklad/nákupní faktura týkající se objednávky, pokud o to při návrhu objednávky zákazník výslovně požádá, bude vystaven/a na stránkách v zákaznické sekci nebo v případě neregistrovaného zákazníka na stránce obsahující podrobnosti o objednávce a v každém případě bude také součástí předchozího oznámení zaslaného emailem.

6.3 6.3 Výrobky budou dodány kurýrem určeným prodávajícím. Doplňující informace o nákladech, dodací lhůtě a způsobu dodání jsou kdykoli k dispozici na stránkách v sekci “Dodání”.
Výrobky mohou být dodány následujícími způsoby:

 • dodání na adresu uvedenou zákazníkem;
 • dodání do prodejny, kde si je zákazník vyzvedne;
 • dodání na sběrné místo zvolené zákazníkem;

6.4 6.4 Jakmile výrobky dorazí do stanovené prodejny, zákazník obdrží email obsahující pokyny k jejich vyzvednutí. Od tohoto okamžiku bude mít na jejich vyzvednutí (osobně nebo pověřenou osobou) 10 (deset) dní.
Při vyzvednutí je nutné:

 • předložit email s objednávkou a potvrzením o odeslání;
 • podepsat formulář o vyzvednutí


Pokud je zákazník členem věrnostního programu, bude stačit:

 • sdělení jména a příjmení nebo předložení věrnostní karty či emailu s objednávkou a potvrzením o odeslání;
 • podepsat formulář o vyzvednutí.

Jakmile výrobky dorazí na dohodnuté místo vyzvednutí, zákazník bude informován a bude si je moci vyzvednout na základě postupu stanoveného poskytovatelem těchto služeb.

6.5 6.5 V případě nepředložení dokumentace nutné k vyzvednutí, popřípadě nevyzvednutí výrobků ve lhůtě stanovené výše nebo nedoručení výrobků odeslaných na adresu zvolenou zákazníkem, dojde ke zrušení objednávky a vrácení celkové uhrazené částky, která bude refundována prostřednictvím stejného způsobu platby použitého při nákupu. Vezměte prosím na vědomí, že podle § 1837, písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele (personalizované výrobky), a proto nebude refundována žádná částka uhrazená za personalizované výrobky (čl. 3) ani náklady. uvedené v čl. 7.4.

6.6 6.6 Po obdržení výrobků zákazník zodpovídá za ověření neporušenosti obalu a kontrolu toho, zda zásilka na první pohled nevykazuje zřejmé poškození (například: mokrá a poškozená krabice atd.). Případné nesrovnalosti musí zákazník okamžitě nahlásit a ujistit se, že kurýr či pracovníci prodejny (v případě vyzvednutí v obchodě) jsou si jich vědomi, a převzetí odmítnout. V opačném případě zákazník nebude moci v tomto ohledu uplatnit svá práva.

6.7 Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které k nim zákazníkovi umožňují přístup i podání objednávky bez ohledu na národnost a/nebo zeměpisnou polohu.
Zákazník bude oprávněn výrobky obdržet na jím zvolenou dodací adresu za předpokladu, že se adresa nachází ve stejné zemi, pro níž jsou určeny stránky, ze kterých podal objednávku.
Pouze jako příklad: pokud se zákazník fyzicky nachází v zemi X a podá objednávku na stránkách určených pro zemi Y, může si zvolit obdržení výrobků výhradně na adresu v zemi Y. Zaslání výrobků do země X nebo jiné země zvolené zákazníkem bude na jeho vlastní zodpovědnost a náklady.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 7.1 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na stránkách bez jakéhokoli penále a bez udání důvodu tak, že prodávajícímu vrátí všechny zakoupené výrobky nebo jejich část. Stránky jsou strukturovány tak, že obsahují funkce, které zákazníkům umožňují uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez ohledu na národnost a zeměpisnou polohu.
Zákazník musí prodávajícímu způsobem uvedeným v odstavci 7.2 sdělit, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem, kdy zákazník nebo jím pověřená osoba (jiná než kurýr) výrobky převzal/a.
V případě, že zákazník podal objednávku obsahující více než jeden výrobek, svůj záměr, že hodlá uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, může pro jednotlivé výrobky sdělit v různou dobu, ale v každém případě do 30 dní.
Po oznámení záměru o odstoupení od smlouvy má zákazník dalších 14 dní na vrácení výrobku způsobem uvedeným níže.

7.2 Chce-li zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, má několik možností:

(A) vrátit výrobky prostřednictvím kurýra
Před odevzdáním výrobků určených k vrácení kurýrovi musí zákazník provést následující úkony:

 • -Registrovaný zákazník: přihlásí se do svého účtu na stránkách pomocí uživatelského jména a hesla a přejde do sekce „Můj účet“. V sekci “Moje objednávky” se nachází seznam doručených objednávek. Zákazník zvolí objednávku týkající se výrobků určených k vrácení a přejde na stránku s podrobnostmi obsahující odkaz na aktivování procesu refundace
 • - Neregistrovaný zákazník: aby si mohl zákazník zobrazit stránku s podrobnostmi obsahující odkaz na aktivování procesu refundace, musí nejdříve přejít do sekce "Stav objednávky" ” a zadat číslo objednávky uvedené v emailu o potvrzení objednávky a doručení a příjmení uvedené ve fakturačních údajích objednávky.
 • Jinou možností je, že prodávajícímu doručí jiné výslovné sdělení, v němž bude záměr uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uveden.

Do 30 (třicet) dnů od doručení sdělení o svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vrátí zákazník výrobky v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.3 níže

(B) vrátit výrobky prodávajícímu v jedné z prodejen nacházejících se v zemi, na jejichž příslušných internetových stránkách výrobky zakoupil

Zákazník neprovede výše uvedený postup a odnese výrobky určené k vrácení do příslušné prodejny.

7.3 Právo na odstoupení od smlouvy se řídí následujícími podmínkami:
- do 30 (třicet) dnů od doručení sdělení o svém záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy zákazník musí:
(1) zaslat řádně zabalené výrobky prodávajícímu:

 1. a) odevzdat výrobky na jednom ze stanovených sběrných míst, nebo
 2. b) odevzdat výrobky kurýrovi zvolenému zákazníkem, nebo
 3. c) odevzdat výrobky kurýrovi stanovenému prodávajícím v zemi, pro níž jsou určeny stránky, ze kterých podal objednávku
(2)vrátit výrobky v jedné z maloobchodních prodejen v zemi, pro niž jsou určeny stránky, ze kterých podal objednávku, s předložením:
 1. a) emailu s oprávněním k vrácení zboží; nebo
  or
 2. b) čísla objednávky; nebo
 3. c) pokud je zákazník zaregistrován ve věrnostním programu, stačí sdělit jméno a příjmení nebo předložit věrnostní kartu či dříve obdržený email s objednávkou a potvrzením o odeslání.

Upozorňujeme, že pokud to bylo stanoveno před podáním objednávky, uhradí zákazník v případě odstoupení od smlouvy náklady na vrácení vracených výrobků (včetně případných celních poplatků).


- Vracené výrobky zakoupené v rámci stejné objednávky lze vrátit v různou dobu, avšak vždy do 14 (čtrnácti) dnů od doručení sdělení o záměru uplatnit právo na odstoupení od smlouvy;
- výrobky vrácené uplatněním práva na odstoupení od smlouvy (dále jen „vrácené výrobky“) musí být odeslány zpět jako úplné, přičemž není možné vrátit pouze jejich části či díly (ani v případě sad);
- vrácené výrobky musí být nepoužité, nenošené, neprané, neznečištěné a nepoškozené a nesmí na nich být patrné známky použití;
- Vracené výrobky musí být odeslány zpět ve stejném stavu, v jakém byly obdrženy, se všemi doplňky a etiketami. Například spodní prádlo musí být vráceno v originálním obalu, punčocháče musí být vráceny ve svém obalu spolu s kartonem apod.
- Pokud prodávající umožňuje zakoupení některých výrobků s uplatněním zvláštních slev (například 5x4, 3x2, při zakoupení X získáte Y atd.), právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit vrácením pouze některých zlevněných výrobků - v tomto případě bude skutečně uhrazená cena výrobku uvedená na obchodním dokladu/nákupní faktuře refundována s výjimkou nákladů stanovených v níže uvedeném čl. 7.4.

7.4 7.4 V případě, že zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající zákazníkovi všechny platby provedené za účelem zakoupení vrácených výrobků kromě následujících výdajů, které - pokud vyvstaly - uhradí zákazník:


 • - dodatečné náklady za odeslání objednávky (pokud je již uhradil zákazník při zakoupení zboží) v případě, že si zákazník zvolil jiný způsob dodání než standardní odeslání navrhované prodávajícím. Zmíněné dodatečné náklady budou zákazníkovi vráceny pouze v případě, že byly výrobky poškozeny během přepravy nebo jsou vadné;
 • jakékoli dodatečné náklady spojené s objednávkou (například: náklady na dárkové balení atd.);
 • v případě, že se výrobky nacházejí v jiné zemi než té, pro niž jsou určeny stránky, na kterých byla podána objednávka, zákazník zajistí následující:

  (i) odeslání a úhradu nákladů nutných k odeslání výrobků do prodejny nacházející se v zemi, kde byla podána objednávka, nebo na jinou adresu v téže zemi;
  (ii) zorganizování odeslání výrobků a s tím související náklady přímo prodejci na adresu
  CALPRA s.r.o.
  Sokolovská 651/136a
  186 00 Praha 8 – Karlín,
  Česká republika
  +420 284 028 611
  IČ CZ 27221181
  DIČ CZ 27221181


7.5 7.5 Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podáním žádosti o vrácení zboží požadovaným způsobem obdrží zákazník email potvrzující vrácení zboží (dále jen „potvrzení o vrácení zboží“). Poté, co si prodávající ověří, že byly dodrženy všechny postupy stanovené v odstavci 7 pojednávajícím o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, obdrží zákazník e-mail se schválením vrácení zboží (dále jen „schválení vrácení zboží“).
Prodávající zákazníkovi vrátí částku uhrazenou za nákup vráceného zboží do 30 dní ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zákazníka uplatnit právo na vrácení zboží, ovšem za předpokladu, že prodávající již obdržel vracené zboží nebo doklad zákazníka, že zboží odeslal - do této chvíle může prodávající pozastavit částku, která má být refundována.
Prodávající provede refundaci uhrazené částky stejným způsobem, který využil zákazník, a to kromě případů, kdy zákazník požádal o vratnou kartu. V případě, že zákazník původně zaplatil na dobírku (je-li to možné), bude mu uhrazená částka vrácena bankovním převodem nebo vratnou kartou.

7.6 Pokud při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebyly dodrženy postupy uvedené v odstavci 7, zákazník nebude mít nárok na žádnou refundaci. Do 10 dnů od sdělení o nepřijetí vrácení zboží a příslušných důvodů se zákazník může odpovědí na stejný email rozhodnout vrácené výrobky na své náklady opětovně zakoupit. Jinak si může prodávající ze zákona vrácené výrobky ponechat spolu s částkou uhrazenou za nákup.

7.7 Jak je zmíněno v níže uvedeném bodu 6.5, u personalizovaných výrobků neplatí právo na odstoupení od smlouvy.

8. PRÁVNÍ ZÁRUKA TÝKAJÍCÍ SE NEVYHOVUJÍCÍCH VÝROBKŮ

8.1 Prodávající zodpovídá za veškeré vady výrobků a za nesoulad s objednávkou vyskytující se při dodání

8.2 Záruční doba činí 2 (dva) roky ode dne dodání výrobků. Tato záruka platí za následujících podmínek

 1. a) vada se vyskytne do 2 (dvou) let ode dne dodání výrobků;
 2. b) zákazník prodávajícímu zašle oficiální reklamaci vad nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna, pokud to není v rozporu se závaznými předpisy platnými v zemi obvyklého bydliště zákazníka;
 3. c) zákazník předloží doklad o nákupu výrobku od kupujícího (např. obchodní doklad/nákupní fakturu). V případě zákazníka z věrnostního programu stačí jeho věrnostní karta nebo jméno a příjmení

8.3 V případě, že prodávající potvrdí, že jsou výrobky nevyhovující, bude mít zákazník bez dalších nákladů právo na vrácení částky uhrazené za nákup výrobků.

8.4 Prodávající je povinen vydat potvrzení o obdržení reklamace. Pokud se strany nedohodnou na delším termínu, musí být reklamace vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní.

8.5 Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení, v němž bude uvedeno datum obdržení reklamace a způsob jejího vyřízení, nebo musí písemně udat důvod zamítnutí reklamace.

8.6 Veškeré náklady na vrácení výrobků, které byly uznány za vadné, uhradí prodávající.

9 KONTAKTY

Pro jakékoli další informace kontaktujte:
Zákaznický servis Tezenis
c/o Calzedonia Digital d.o.o.
Matrix Building
5th floor Slavonska Avenija 1C
10000 Zagreb (Chorvatsko)
hello@ tezenis.com
284028610

10. OCHRANA SOUKROMÍ

Pro informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, se prosím seznamte se zásadami ochrany soukromí zveřejněnými na stránkách.

11. ROZHODNÉ PRÁVO, UROVNÁVÁNÍ SPORŮ A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

11.1 Tyto internetové podmínky se řídí italskými zákony a budou vykládány na základě a bez dotčení jakýchkoli jiných převažujících závazných předpisů platných v zemi obvyklého bydliště zákazníka. V důsledku toho se výklad, uplatňování a ukončení platnosti internetových podmínek řídí italským právem (aniž by byly dotčeny jakékoli jiné závazné předpisy v zemi obvyklého bydliště zákazníka) a jakékoli související a/nebo následné spory budou řešeny výhradně italskými soudními orgány, jak je uvedeno níže. Zejména je-li zákazník spotřebitel, jakékoli spory musí být řešeny soudem v místě přechodného či trvalého bydliště zákazníka v souladu s platnými zákony nebo, v případě kroků učiněných Soudem ve Veroně, podle volby zákazníka. V případě, že zákazník při vykonávání svých podnikatelských, obchodních, řemeslných či profesionálních činností učiní určité kroky, strany konsenzuálně stanovují výhradní soudní příslušnost Soudu ve Veroně.
11.2 Online platforma pro alternativní řešení sporů (ODR). Vzhledem k tomu, že prodávající je vždy ochoten hledat smírné řešení vzniklých sporů, prostřednictvím kontaktů uvedených v předchozích sekcích vás informujeme, že na základě článku 14 nařízení EU č. 524/2013 a usnesení o ODR podle právního aktu č. 500/2015 platného od 15. února 2016 byla Evropskou komisí zřízena platforma pro řešení sporů online ODR („řešení sporů online“) souvisejících se zakoupením zboží na internetu, která je přístupná na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostřednictvím platformy ODR je možné si prohlédnout seznam orgánů ODR, najít odkaz na každý z nich a zahájit řízení k vyřešení sporu online. Bližší informace o platformě jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show. Zákazník může podat stížnost prostřednictvím kontrolního orgánu ve své zemi, tzn. České obchodní inspekce. Bližší informace o platformě jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

11.3 Aniž by byla dotčena výše uvedená ustanovení a nehledě na výsledek mimosoudního řízení má zákazník právo podat stížnost týkající se těchto internetových podmínek příslušnému soudu a kromě toho - za předpokladu, že byly splněny požadované podmínky - má právo zahájit mimosoudní řízení týkající se spotřebitelských záležitostí podáním žádosti v rámci příslušných spotřebitelských postupů v souladu s částí V, hlavou II - bis italského zákona na ochranu spotřebitele (tzn. legislativního nařízení č. 206/2005).

11.4 Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého na základě smlouvy s prodávajícím. V tomto případě jsou spotřebitelé oprávněni kontaktovat Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - Oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na žádost spotřebitele, a to v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Žádost může být podána nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel své právo ve sporu u prodávajícího uplatnil poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu elektronicky prostřednictvím platformy ADR.

12. ZMĚNY A AKTUALIZACE

Tyto internetové podmínky mohou být kdykoli změněny. Zákazník bude vyzván, aby souhlasil s internetovými podmínkami platnými v době nákupu. Nové verze internetových podmínek bude platit od data jejich zveřejnění na stránkách a ve vztahu k objednávkám podaných po tomto datu. Předchozí verze internetových podmínek lze prostudovat v příslušné sekci stránek..

label.service.not.available