Navštíviť online predajňu v mojej krajine:

Všeobecné podmienky používania

Tieto podmienky online predaja sa vzťahujú výlučne na vzdialený predaj tovaru, ktorý je náležite popísaný a znázornený na webovej stránke www.tezenis.com (ďalej len „tovar“).
V prípade zmien podmienok online predaja sa na nákup, ktorý uskutoční osoba nakupujúca tovar, (ďalej len „zákazník“) vzťahujú podmienky online predaja zverejnené na stránke v čase odoslania návrhu objednávky (ďalej len „návrh objednávky“). V príslušnej sekcii stránky je možné overiť všetky predchádzajúce verzie podmienok online predaja, ktoré budú k dispozícii na uloženie a tlač.
Zákazníka žiadame, aby si pred odoslaním návrhu objednávky prečítal a akceptoval tieto podmienky online predaja. Predloženie návrhu objednávky predpokladá úplnú znalosť a výslovnú akceptáciu týchto podmienok online predaja a toho, čo je uvedené v návrhu objednávky.
Právne informácie nájdete v častiach:
Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania stránky
Pravidlá používania súborov cookie

1. PREDMETY

Predajcom tovaru (ďalej len „predajca“) je spoločnosť CALZEDONIA S.p.A. so sídlom na Via Portici Umberto Primo n. 5/3 - 37018 Malcesine (VR), ústredie na Via Monte Baldo č. 20 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR), telefón: +390458604111, +390458604113, e-mail hello@tezenis.com, daňové identifikačné číslo a registračné číslo spoločnosti 01037050422, IČ DPH 02253210237

1.2 Tieto podmienky online predaja upravujú nákup tovaru na hello@tezenis.com (ďalej „stránka“), neupravujú však predaj tovaru ani služby iných strán ako predajcu, ktoré môžu byť prítomné na stránke prostredníctvom odkazov, bannerov alebo iných hypertextových odkazov. Predávajúci nezodpovedá za dodanie tovaru a služieb tretími stranami.

1.3 Zákazník bude identifikovaný pomocou údajov, ktoré uviedol v návrhu objednávky. Uvádzanie nepravdivých a/alebo vymyslených údajov je zakázané: predávajúci je v tomto ohľade zbavený zodpovednosti.

1.4 Ponuka tovaru na stránke je určená plnoletým zákazníkom. Zadaním objednávky prostredníctvom webovej stránky vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov a máte právnu spôsobilosť uzatvárať záväzné zmluvy.

2. SPÔSOB UZAVRETIA ZMLUVY

2.1 Informácie uvedené v týchto podmienkach online predaja a údaje uvedené na stránke nepredstavujú ponuku pre verejnosť, iba jednoduchú výzvu na formuláciu návrhu objednávky. Po odoslaní návrhu objednávky zákazník dostane e-mailové potvrdenie o prijatí (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“). Tento e-mail nevedie k prijatiu návrhu objednávky, ktorý sa považuje za prijatý, len keď zákazník dostane nadväzujúci e-mail s potvrdením, že návrh objednávky bol prijatý a že tovar sa odosiela (ďalej len „potvrdenie objednávky a odoslania“).
Medzi zákazníkom a predávajúcim teda neexistuje žiadna zmluva, kým predávajúci výslovne neprijme návrh objednávky zaslaním potvrdenia objednávky a odoslania. Online kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa bude považovať za uzavretú až potom, ako zákazník dostane potvrdenie objednávky a prepravy („dátum uzavretia zmluvy“): od tohto momentu bude návrh objednávky jednoducho definovaný ako „objednávka“.

2.2 Pred odoslaním vášho návrhu objednávky bude zákazník požiadaný, aby potvrdil prečítanie a prijatie podmienok online predaja, vrátane ustanovení, ktoré určujú podmienky nepriaznivé pre zákazníka (napríkladobmedzenia zodpovednosti, právo na odstúpenie od zmluvy, výnimky z právomocisúdneho orgánu atď.).

2.3 Po uzavretí zmluvy dostane zákazník e-mailom potvrdenie objednávky a odoslania s odkazom na podmienky online predaja, ktoré si už prečítal a akceptoval pri zaslaní návrhu objednávky a jej rekapitulácii.

2.4 Predávajúci si pred odoslaním potvrdenia objednávky a odoslania vyhradzuje právo vyžiadať si ďalšie informácie týkajúce sa návrhu objednávky e-mailom alebo telefonicky.

2.5 Predávajúci sa môže rozhodnúť nespracovať návrhy objednávok, ktoré neobsahujú dostatočné záruky solventnosti ani tie, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, alebo v prípade nedostupnosti tovaru. V týchto prípadoch a najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní odo dňa, keď zákazník odoslal návrh objednávky, budeme zákazníka informovať e-mailom s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné uzavrieť zmluvu a návrh objednávky sa neuskutoční. V takýchto prípadoch bude suma zadržaná zvoleným spôsobom platby uvoľnená.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar čo najskôr (s prihliadnutím na spôsob prepravy zvolený zákazníkom), v každom prípade však najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od dátumu uzavretia zmluvy.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy objednávok považované za podvodné.

2.8 Aj keď predávajúci neustále prijíma opatrenia na zaručenie toho, aby fotografie zobrazené na webovej stránke verne zobrazovali tovar, vrátane použitia všetkých možných technologických riešení na minimalizáciu nepresností, vždy sú možné určité odchýlky vzhľadom na technické vlastnosti a vlastnosti farebného rozlíšenia použitého počítača. Z toho dôvodu predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne neadekvátne grafické zobrazenia tovaru na stránke z dôvodu vyššie uvedených technických príčin, pretože tieto zobrazenia majú čisto ilustračný charakter.

3. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU UPRAVENÉHO NA MIERU

Niektorý tovar (ďalej len „tovar upravený na mieru“) je možné prispôsobiť tak, že k nim predávajúci priradí slovo, symbol, číslo alebo vetu (ďalej len „text“). Text nikdy nemôže byť urážlivý, pornografický, ohováračský, blasfemický, rasistický, diskriminačný, ani nemôže obsahovať hrozby a podnecovanie k násiliu, nesmie obsahovať mená ani prezývky známych osobností ani všeobecne porušovať práva tretích strán, najmä práva duševného vlastníctva alebo registrované ochranné známky tretích strán.
V každom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť text, ktorý je v rozpore s vyššie uvedeným, a vo všeobecnosti každý text šíriaci správu, ktorú predávajúci z hocijakého dôvodu považuje za nevhodnú, a to bez udania dôvodu zákazníkovi. Rozhodnutie predávajúceho odmietnuť text navrhovaný zákazníkom bude mať za následok zrušenie návrhu objednávky.
Objednávkou tovaru upraveného na mieru zákazník:

 • vyhlasuje a ručí za to, že požadovaný text pre tovar upravený na mieru nespadá do jedného zo zakázaných prípadov;
 • vyhlasuje, že preberá plnú zodpovednosť za požadovaný text;
 • vyhlasuje, že odškodní a ochráni predávajúceho, jeho pridružené spoločnosti a spoločnosti patriace do skupiny predávajúceho, pred nákladmi, výdavkami, škodami a stratami, ktoré utrpí v dôsledku použitia textu pripojeného k tovaru upravenému na mieru;
 • zaručuje predávajúcemu, jeho pridruženým spoločnostiam a spoločnostiam patriacim do skupiny predávajúceho používanie a reprodukovanie textu zvoleného zákazníkom na tovar upravený na mieru, ktoré je nevýhradné, neodvolateľné, bez licenčných poplatkov a dá sa plne previesť na tretie strany.

3.2 Vzhľadom na povahu tovaru upraveného na mieru a na skutočnosť, že je vyrobený špeciálne pre zákazníka, nemožno ho vrátiť, vrátiť zaň peniaze ani ho vymeniť, je právo na odstúpenie výslovne vylúčené. Preto sa článok 7 týchto podmienok online predaja nebude vzťahovať na tovar upravený na mieru.
Zákonná záruka na nevyhovujúce výrobky uvedená v článku 8 nižšie zostáva platná v plnom rozsahu.

4. PREDAJNÉ CENY

4.1 Ceny tovaru (ďalej len „cena/ceny“) a náklady na dopravu (ďalej len „náklady na dopravu “) sú tie, ktoré sú uvedené na stránke a v čase odoslania návrhu objednávky. V cene a nákladoch na dopravu sú započítané dane, poplatky a všetky náklady súvisiace s clom (pokiaľ nie je v návrhu objednávky uvedené inak). Zákazník je informovaný, že je povinný zaplatiť cenu/ceny.

4.2 Napriek všetkému úsiliu nie je možné vylúčiť, že u niektorých produktov na stránke môže byť omylom uvedená cena odlišná od skutočnej ceny. Pred odoslaním potvrdenia objednávky a prepravy je povinnosťou predávajúceho overiť presnosť cien. Ak bude cena uvedená na stránke v dôsledku technických či materiálnych chýb alebo iných nepríjemností nižšia ako správna predajná cena tovaru, zákazníka oslovíme s cieľom overiť, či si želá kúpiť tovar za správnu cenu. Ak nechcete pokračovať v nákupe, návrh objednávky bude zrušený. Ak je cena uvedená na stránke vyššia ako správna predajná cena tovaru, bude účtovaná nižšia cena.

5. SPÔSOB PLATBY

5.1 Platbu je možné vykonať jedným zo spôsobov uvedených v sekcii „spôsob platby “ na tejto stránke.

5.2 Akceptujú sa hlavné kreditné a debetné karty. Za platbu kreditnou kartou nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Zákazník, ktorý uskutoční platbu, potvrdzuje, že je držiteľom použitej kreditnej karty. Pri absencii týchto podmienok nebude možné pokračovať v návrhu objednávky.
V čase odoslania návrhu objednávky bude suma iba zadržaná: suma objednávky bude zaúčtovaná na ťarchu účtu až v čase potvrdenia objednávky a odoslania.
Ak nie je možné odpísať zaúčtovanú sumu, návrh objednávky sa automaticky zruší. Upozorňujeme, že predávajúci nie je schopný poznať všetky informácie týkajúce sa kreditnej karty zákazníka, ktorú spravuje priamo tretia strana spravujúca platbu. Z tohto dôvodu nebude predávajúci tieto údaje poznať ani ich nebude uchovávať a bude mať prístup iba k čiastočným informáciám, ktoré sa klient rozhodne uložiť (napríklad: typ kreditnej karty, dobu platnosti, držiteľa karty); tieto informácie nestačia na identifikáciu kreditnej karty, ale sú užitočné pri ďalších nákupoch klienta.
Preto predávajúci za žiadnych okolností nezodpovedá za podvodné použitie kreditných ani debetných kariet a predplatených kariet tretími stranami.

5.3 Výberom spôsobu platby na dobierku (ak je to povolené) musí byť objednávka uhradená v hotovosti alebo bankovým prevodom priamo kuriérovi, ktorý doručí tovar, ďalšie náklady na tento spôsob platby znáša zákazník a tieto náklady sa zákazníkovi zobrazia pri dokončení objednávky.

6. DORUČENIE A DOPRAVA

6.1 Každá zásielka obsahuje:

 • Objednaný tovar a prípadné darčekové predmety;
 • dodací list;
 • sprievodnú dokumentáciu požadovanú v krajine odoslania;
 • informačné a marketingové materiály;
 • Dokumenty na odstúpenie od zmluvy a informácie o možnostiach a krokoch odstúpenia od zmluvy pre zákazníka.


6.2 Obchodný dokument/faktúra súvisiaca s objednávkou bude na stránke v zákazníckej sekcii alebo v prípade neregistrovaného zákazníka na stránke s podrobnosťami objednávky, v každom prípade bude tiež v predchádzajúcej e-mailovej notifikácii.

6.3 Tovar bude dodaný kuriérom identifikovaným predávajúcim. V časti „Doprava “ na stránke je možné si kedykoľvek pozrieť ďalšie informácie o nákladoch, čase a spôsobe dopravy.
Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:

 • doručenie na adresu uvedenú zákazníkom;
 • doručenie na predajné miesto, kde si ho vyzdvihne zákazník;
 • doručenie na odberné miesto vybrané zákazníkom;

6.4 Zákazník dostane e-mail s pokynmi na vyzdvihnutie po doručení výrobkov do určenej predajne a od toho okamihu bude mať 10 (desať) dní na vyzdvihnutie tovaru (osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby).
V okamihu vyzdvihnutia je potrebné:

 • ukázať e-mail s potvrdením objednávky a odoslania;
 • podpísať formulár o vyzdvihnutí.


Ak je zákazník zaregistrovaný vo vernostnom programe, bude stačiť:

 • uviesť meno a priezvisko alebo ukázať vernostnú kartu alebo e-mail s potvrdením objednávky a odoslania;
 • podpísať formulár o vyzdvihnutí.

Po doručení tovaru na dohodnuté odberné miesto o tom bude zákazník informovaný a bude si môcť vyzdvihnúť tovar podľa postupu použitého prevádzkovateľom, ktorý spravuje službu.

6.5 V prípade nepredloženia dokumentácie požadovanej pri vyzdvihnutí, ako aj pri nevyzdvihnutí tovaru v termíne uvedenom vyššie či zmeškaní doručenia tovaru zaslaného na adresu zvolenú klientom bude nasledovať zrušenie objednávky a vrátenie celej zaplatenej sumy, čo sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký sa použil pri nákupe. Žiadna suma zaplatená za tovar upravený na mieru (čl. 3) a za výdavky uvedené v Cl. 7.4 sa nevracia.

6.6 Po prijatí tovaru je povinnosťou zákazníka overiť si neporušenosť a skontrolovať, či nedošlo k okamžite zjavnému poškodeniu obalu (napríklad: mokrá alebo poškodená škatuľa atď.). V prípade anomálií bude zákazník povinný okamžite na ne upozorniť a zabezpečiť, aby ich kuriér alebo personál predajne zaznamenal (v prípade vyzdvihnutia v predajni) a odmietnuť doručenie. V opačnom prípade zákazník nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv v tejto súvislosti.

6.7 Stránka je štruktúrovaná s funkciami, ktoré zákazníkovi otvoriť ju a zadať objednávku bez ohľadu na národnosť a/alebo zemepisnú polohu.
Zákazník bude mať nárok na prevzatie tovaru na doručovaciu adresu podľa svojho výberu za predpokladu, že sa adresa nachádza v krajine zodpovedajúcej stránke, na ktorej bola zadaná objednávka. Len ako príklad: ak sa zákazník fyzicky nachádza v krajine X a zadá objednávku na stránke krajiny Y, klient sa môže rozhodnúť nechať si doručiť tovar výlučne na adresu v krajine Y. Preprava, ktorá doručí tovar do krajiny X alebo do inej krajiny zvolenej zákazníkom, je na jeho vlastnú zodpovednosť a náklady.

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na stránke bez pokuty a uvedenia dôvodu a vrátiť predávajúcemu všetok zakúpený tovar alebo jeho časť. Stránka je štruktúrovaná s funkciami umožňujúcimi zákazníkom uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na národnosť a zemepisnú polohu. Zákazník musí spôsobom uvedeným v odseku 7.2 predávajúcemu oznámiť vôľu uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa, keď zákazník alebo poverená osoba (iná ako kuriér) prevzala do tovar vlastníctva.
Ak klient zadal objednávku obsahujúcu viac ako jeden produkt, môže byť vôľa uplatniť si právo na odstúpenie oznámená v rôznom časovom rámci, najneskôr však do 14 dní.
Po oznámení zámeru odstúpenia má klient ďalších 14 dní na vrátenie tovaru v súlade s nižšie uvedenými spôsobmi.

7.2 Na uplatnenie práva na odstúpenie má zákazník nasledujúce možnosti:

 • Registrovaný zákazník: po overení pomocou používateľského mena a hesla musí prejsť do sekcie „Môj účet“ na stránke. V časti „Moje objednávky“ nájdete zoznam zadaných objednávok a odkaz na aktiváciu postupu vrátenia tovaru. Kliknutím na odkaz sa otvorí formulár na vrátenie tovaru.
 • Neregistrovaný zákazník: musí vstúpiť do sekcie „Stav objednávky“ a zadať číslo objednávky z e-mailu s potvrdením objednávky a odoslania a priezvisko zadané vo fakturačných údajoch.
 • Ako alternatívu k vyššie uvedenému zákazník môže predávajúcemu predložiť ďalšie výslovné vyhlásenie svojej vôle uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy, a to aj vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy I, časť B legislatívneho dekrétu 206/2005 v platnom znení, ktoré je potrebné zaslať doporučene alebo kuriérom s doručenkou na adresu uvedenú vo formulári o odstúpení.

Do 14 (štrnástich) dní od oznámenia klienta týkajúceho sa želania uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy vráti klient tovar v súlade s podmienkami Cl. 7.3 nižšie.

7.3 Právo na odstúpenie od zmluvy podlieha týmto podmienkam:
- do 14 (štrnástich) dní od oznámenia klienta týkajúceho sa želania uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy klient:
(1) zašle predávajúcemu náležite zabalený tovar:

 1. doručí tovar na jedno z určených odberných miest
  alebo
 2. doručí tovar kuriérovi, ktorého si vyberie zákazník;
  alebo
 3. c) doručí tovar kuriérovi určenému predávajúcim v krajine zodpovedajúcej stránke, na ktorej bola zadaná objednávka;
(2) vráti tovar v jednej z predajní reťazca v krajine zodpovedajúcej stránke, na ktorej bola zadaná objednávka, a predloží:
 1. e-mail s oprávnením na vrátenie;
  alebo
 2. ak je zákazník zaregistrovaný vo vernostnom programe, stačí oznámiť meno a priezvisko alebo ukázať vernostnú kartu alebo predtým prijatý e-mail s potvrdením objednávky a odoslania.

Vrátenie tovaru nebude povolené v outletových predajniach a bezcolných/bezdaňových predajniach.
Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša klient náklady na vrátenie vracaného tovaru (vrátane prípadných colných poplatkov), ak tak bolo stanovené pred uzavretím objednávky.


- vrátený tovar zakúpený v rámci tej istej objednávky možno vrátiť v rôznych časoch, od 14 (štrnástich) dní od oznámenia klientovho želania uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy;
- tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy (ďalej len „vrátený tovar“) musí byť vrátený v celom rozsahu, s vylúčením možnosti vrátenia iba určitých častí alebo komponentov týchto výrobkov (a to aj v prípade súpravy); - vrátený tovar nesmie byť použitý, opotrebovaný, praný, znečistený alebo poškodený a nesmie vykazovať známky používania;
- Vrátený tovar musí byť vrátený za rovnakých podmienok, v akých ste ich dostali, vrátane všetkých doplnkov a štítkov. Napríklad spodná bielizeň musí byť vrátená v pôvodnom obale, pančuchové nohavice musia byť vrátené v obale spolu s kartónom a tak ďalej;
- ak predávajúci ponúka možnosť zakúpenia určitého tovaru využitím konkrétnych propagačných akcií (napríklad 5 x 4, 3 x 2, kúpte X získajte Y atď,), právo na odstúpenie je možné uplatniť aj vrátením iba niektorých z produktov v akcii: v takom prípade vám bude vrátená skutočne zaplatená cena, ako je uvedené v obchodnom doklade/faktúre, s výnimkou výdavkov uvedených v cl. 7.4 nižšie.

7.4 Ak zákazník využije právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci vráti zákazníkovi všetky platby vykonané za nákup vráteného tovaru, s výnimkou nasledujúcich výdavkov, ktoré sa zaúčtujú zákazníkovi:


 • dodatočné náklady spojené s dopravou objednávky (ktoré už boli uhradené klientom pri uskutočnení nákupu), ak by si zákazník vybral kuriéra a/alebo spôsob doručenia iný ako štandardný spôsob doručenia navrhnutého predávajúcim. Uvedené dodatočné náklady budú vrátené klientovi, iba ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy alebo ak dôjde k ich poškodeniu;
 • všetky ďalšie výdavky spojené s objednávkou (napríklad: platba na dobierku, náklady na darčekové balenie atď.);
 • ak sa tovar nachádza v krajine inej ako v krajine, kde bola zadaná objednávka, budú zákazníkovi účtované:
  (i) náklady na organizáciu a dopravu potrebné na odoslanie tovaru na predajné miesto v krajine, kde bola zadaná objednávka, alebo na inú adresu v tej istej krajine; prípadne
  (ii) náklady na organizáciu a dopravu potrebné na zaslanie tovaru priamo predávajúcemu na adresu:
  CALZEDONIA S.p.A.
  Via Spinetti, 1
  37050 Vallese di Oppeano (VR)
  Taliansko.


7.5 Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom žiadosti o vrátenie tovaru požadovaným spôsobom dostane zákazník e-mail s potvrdením o vrátení tovaru (ďalej len „potvrdenie o vrátení tovaru“). Po overení dodržania všetkých postupov požadovaných v odseku 7 predávajúcim a uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy dostane zákazník e-mail so schválením vykonaného vrátenia (ďalej len „schválenie vrátenia tovaru“).
Predávajúci vráti zákazníkovi sumu zaplatenú za nákup vráteného tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúci informovaný o rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že mu už bol vrátený tovar alebo že zákazník predložil dôkaz o tom, že tovar už bol odoslaný: do toho okamihu môže predávajúci zadržať sumu, ktorá sa má vrátiť.
Predávajúci použije na účely pripísania rovnaký spôsob platby, aký sa použil pri nákupe tovaru. Ak sa zákazník pôvodne rozhodol platiť na dobierku (ak je to povolené), zaplatená cena bude vrátená bankovým prevodom na bankový účet, ktorý zákazník na tento účel poskytne predávajúcemu.

7.6 Ak sa uplatní právo na odstúpenie od zmluvy bez dodržania postupov uvedených v odseku 7, zákazník nebude mať nárok na vrátenie peňazí.

7.7 Tovar na mieru je vyňatý z práva na odstúpenie od zmluvy.

8. PRÁVNA ZÁRUKA ZA NEVYHOVUJÚCI TOVAR

8.1 Predávajúci je zodpovedný za všetky chyby tovaru a nesúlad s objednávkou, ktoré existujú pri dodávke.

8.2 Záručná doba je 2 (dva) roky od dodania tovaru. Táto záruka je platná za nasledujúcich podmienok:

 1. chyba sa vyskytne do 2 (dvoch) rokov od dátumu dodania tovaru;
 2. zákazník zašle predávajúcemu formálnu sťažnosť na chyby, a to najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov od dátumu prvého zistenia chyby, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými kogentnými pravidlami krajiny obvyklého bydliska zákazníka;
 3. zákazník predloží obchodný dokument/faktúru alebo v prípade nákupu ako vernostný zákazník postačuje predloženie vernostnej karty alebo oznámenie mena a priezviska.

8.3 Ak predávajúci zistí nesúlad v zakúpenom tovare, bude mať zákazník bez ďalších nákladov právo na:
- vrátenie sumy zaplatenej za nákup tovaru. Vrátenie sa uskutoční podľa výberu zákazníka rovnakým spôsobom, aký použil pri pôvodnom nákupe.

8.4 Všetky náklady na vrátenie tovaru, ktorý sa uzná ako chybný, znáša predávajúci.

9. KONTAKT

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na:
Zákaznícky servis Tezenis
c/o Calzedonia Digital d.o.o.
Matrix Building
5th floor Slavonska Avenija 1C
10000 Zagreb (Croatia)
hello@tezenis.com
02/32111000

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o tom, ako spravujeme vaše osobné údaje, nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov zverejnených na tejto stránke.

11. ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV A JURISDIKCIA

11.1 Tieto podmienky online predaja, ich výklad, vykonávanie a ukončenie sa riadia talianskym právom, čo však nemusí viesť k zbaveniu spotrebiteľa ochrany, ktorú mu zaručujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou na základe zákona krajiny obvyklého pobytu zákazníka. Všetky inherentné a/alebo nadväzujúce spory bude riešiť výlučne taliansky súdny orgán, ako je uvedené nižšie.
Najmä ak je zákazníkom spotrebiteľ, prípadné spory musí vyriešiť súd v mieste trvalého bydliska alebo pobytu zákazníka podľa platných právnych predpisov alebo podľa voľby zákazníka v prípade konania súdu vo Verone. Ak by zákazník namiesto toho konal v rámci firemnej, obchodnej, remeselnej alebo profesionálnej činnosti, zmluvné strany si konsenzuálne stanovia výlučnú právomoc súdu vo Verone.

11.2 Online platforma na alternatívne riešenie sporov (RSO).
Vzhľadom na to, že predávajúci je vždy ochotný vyhľadať priateľské riešenie vzniknutých sporov prostredníctvom kontaktov uvedených v predchádzajúcich častiach, informujeme, že podľa článku 14 nariadenia EÚ č. 524/2013 a uznesenia o RSO podľa zákonného predpisu č. 500/2015, ktoré sú v platnosti od 15. februára 2016, bola Európskou komisiou vytvorená online platforma na riešenie sporov RSO (ďalej len „riešenie sporov online“) vyplývajúcich z nákupu online tovaru prístupná na nasledujúcom odkaze:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostredníctvom platformy RSO je možné nahliadnuť do zoznamu orgánov RSO, nájsť odkaz na každý z nich a začať online postup na riešenie sporov. Viac informácií o platforme je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show Zákazník môže podať sťažnosť prostredníctvom kontrolného orgánu v krajine zákazníka, t. j. na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Viac informácií o platforme je k dispozícii na nasledujúcom odkaze https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

11.3 Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené a bez ohľadu na výsledok mimosúdneho konania, má klient právo podať sťažnosť súvisiacu s týmito podmienkami online predaja príslušnému súdu a okrem toho za predpokladu, že budú existovať požadované podmienky, má klient právo na začatie mimosúdneho konania týkajúceho sa záležitostí spotrebiteľov prostredníctvom uplatnenia príslušného spotrebiteľského postupu v súlade s časťou V, hlavou II – bis, talianskeho spotrebiteľského zákonníka (t. j. Legislatívny dekrét č. 206/2005).

12. ZMENA A AKTUALIZÁCIE

Tieto offline podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť. Od zákazníka sa bude vyžadovať, aby akceptoval podmienky online predaja platné v čase nákupu. Nové verzie podmienok online predaja budú účinné odo dňa zverejnenia na stránke a vo vzťahu k objednávkam odoslaným po tomto dátume. V príslušnej sekcii stránky je možné pozrieť si všetky predchádzajúce verzie podmienok online predaja.

VERZIA AKTUALIZOVANÁ DŇA 23.06.2021.

label.service.not.available